Zespół Badań nad Zagładą Żydów

Prof.dr hab. Barbara Engelking – Kierownik
Dr hab. Dariusz Libionka, prof. nadzw.
Mgr Jakub Petelewicz, adiunkt w IH UW
Dr Agnieszka Haska
Współpracownicy:
Prof. Jan Grabowski, historyk z Uniwersytetu w Ottowie (Kanada)
Mgr Marta Janczewska, ŻIH
Dr Jacek Leociak, IBL PAN
Dr Małgorzata Melchior, socjolog z ISNS UW
Mgr Alina Skibińska, historyk, przed­stawicielka w Polsce US Holocaust Memoriał Museum w Waszyngtonie

Mgr Monika Polit, ŻIH; dr Andrzej Żbikowski, ŻIH, IPN
Mgr Marcin Urynowicz, IPN

Zespół Badań nad Zagładą Żydów powstał 2 lipca 2003 r. Skupia badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin huma­nistycznych: historyków, literaturoznawców, socjologów, psy­chologów. Prowadzone są w nim badania interdyscyplinarne, łączące odmienne metodologie, przełamujące dotychczasowe schematy opisywania Zagłady, odsłaniające różne perspekty­wy poznawcze i punkty widzenia, pokazujące niejednorodność i niejednoznaczność historycznej materii, szukające nowych nieznanych i niekonwencjonalnych źródeł. Co miesiąc w IFiS PAN odbywają się seminaria otwarte dla wszystkich zainteresowanych problematyką Holocaustu, Publikacje Zespołu: B. EngenIking-Boni, „Szanowny Panie Gistapo”. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okoli­cach w latach ] 940- 194) (Warszawa 2003); J. Grabowski, „Ja tego Żyda znam”. Szantażowanie Żydów w Warszawie (1939-1943 (Warszawa 2004). W 2005 roku ukaże się piwerwszy numer rocznika naukowego poświęconego tematyce Zagłady Żydów w Polsce “Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.

http://www.holocaustresearch.pl/

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 120
tel. (22) 657-27-74, fax: 826-78-23
Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account