Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki
Termin: 16-18 listopada 2017
Miejsce: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN
Język: angielski
Zespół organizacyjny:
Jun.-Prof. Anna Artwińska, Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Lipsku
Dr Magdalena Grabowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Dr Agnieszka Mrozik, Instytut Badań Literackich PAN
Kontakt:
Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków Polskiej Akademii Nauk.
Mimo że zarówno badania nad socjalizmem/ komunizmem/ realnym socjalizmem, jak i nad pokoleniowością, a także nad społecznymi i kulturowymi rolami kobiet i mężczyzn prowadzone są na całym świecie z niezwykłą intensywnością, trudno znaleźć prace starające się konsekwentnie łączyć ze sobą te trzy kompleksy problemowe. Tymczasem – i to przekonanie stanowi punkt wyjścia konferencji – komunizm był zjawiskiem, w którym poszczególne jego podmioty (z ruchami opozycyjnymi włącznie) artykułowały swoją pokoleniową oraz płciową przynależność (np. „dzieci rewolucji”, „pokolenie odbudowy”, „pokolenie 68″, „stalinistki”, „pokolenie wegetariańskie”, „kobiety Solidarności”) i które także z perspektywy współczesnej, tj. po transformacji ustrojowej, daje się opowiedzieć jako historia generacyjna osób definiujących się/ zdefiniowanych przez określone biologicznie i kulturowo role płciowe. Celem konferencji jest metodologiczna refleksja nad tym, czy i w jakim stopniu użycie kategorii pokolenia do badań nad komunizmem implikuje użycie kategorii płci i vice versa. Z drugiej strony interesują nas konkretne studia przypadków, ukazujące możliwość takich przedstawień i odczytań komunizmu, w których na pierwszy plan wysuwają się aspekty generacyjne i płciowe – kobiece i męskie – jako cechy dystynktywne i formacyjne komunizmu. Zarówno koncepcja „pokolenia”, jak i kategoria „gender”, mimo ich niewątpliwej użyteczności w objaśnianiu procesów historycznych, społecznych i kulturowych, powinny być przy tym traktowane krytycznie, jako kategorie służące przede wszystkim wytwarzaniu stałych, esencjonalnych podmiotów i tożsamości.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący perspektywę literaturoznawczą, historyczną, antropologiczną i socjologiczną. Wezmą w niej udział badaczki i badacze zajmujący się studiami nad historią, polityką i kulturą tzw. demokracji ludowych w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i Jugosławii. Liczymy, że dzięki porównaniom i paralelom uda się nam pokazać z jednej strony komunizm jako zjawisko zróżnicowane pod względem przynależności grupowych, z drugiej stworzyć nowe, metadyskursywne języki w celu opisu tej specyfiki. W dalszej perspektywie zależy nam na znalezieniu alternatywnych formuł opisu komunizmu, wykraczających poza dyskursy akcentujące, odpowiednio, jego „totalitarny” lub „antytotalitarny” charakter.
Program konferencji zostanie podany wkrótce.
 
Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account