Mateusz Hohol

Informacje

Imię i nazwisko

Mateusz Hohol

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

mhohol@ifispan.waw.pl

Strona www

http://www.hohol.pl

Pokój

231

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Obszary zainteresowań naukowych

poznanie matematyczne, metodologia (neuro)kognitywistyki

Skrócony biogram

Doktor, post-doc w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Sekcja Kognitywistyki) i adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat kilku stypendiów i nagród, w tym Stypendium “Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej “Polityki” oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym książek „Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów w czasopismach, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Foundations of Science, Frontiers in Psychology, Journal of Computational Neuroscience. Jego badania naukowe dotyczą przede wszystkim kognitywistyki/psychologii matematyki, czyli poznawczego przetwarzania liczb i struktur geometrycznych, oraz metodologii (neuro)kognitywistyki. Aktualnie realizuje grant “Mechanizmy poznania geometrycznego” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Realizowane projekty badawcze
 • Kierownik grantu NCN Opus “Mechanizmy poznania geometrycznego” (2016-2019)
 • Wykonawca grantu NCN Sonata Bis “Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności” (2015-2020)
 • Wykonawca grantu FNP Mistrz “Law & Neuroscience” (2015-2016)
 • Wykonawca grantu NCN Maestro “Naturalizacja prawa” (2012-2013)
 • Wykonawca grantu Fundacji Johna Templetona “The Limits of Scientific Explanation” (2011-2014)
Stypendia naukowe
 • Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2018)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

 

Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda Naukowa POLITYKI (2013)
Inne

Informacje o wszystkich publikacjach, konferencjach, doświadczeniu dydaktycznym itd. dostępne są na mojej stronie internetowej: www.hohol.pl

Information

Short Profile

Ph.D., post-doc at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (Section of Cognitive Science), assistant professor at the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies of the Jagiellonian University. He received a number of awards and scholarships, including the „Start” Scholarship of the Foundation for Polish Science, the Scientific Prize of „Polityka” (one of the most read Polish weeklies), and Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for outstanding young scientists. Author and co-author of numerous articles published in scientific journals such as Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Foundations of Science, Frontiers in Psychology, Journal of Computational Neuroscience. His research concentrates mainly on the cognitive science/psychology of mathematics, i.e. cognitive processing of numbers and geometric structures, as well as on methodology of cognitive (neuro)science. Currently he is PI of the research grant “Mechanisms of geometric cognition” funded by National Science Center, Poland.

Research projects
 • “Mechanisms of Geometric Cognition”, National Science Centre, Principal investigator (2016-2019)
 • “Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research”, National Science Centre, Co-investigator (2015-2020)
 • “Law & Neuroscience”, Foundation for Polish Science, Co-investigator (2015-2016)
 • “The Naturalization of Law”, National Science Centre, Co-investigator (2012-2013)
 • “The Limits of Scientific Explanation”, John Templeton Foundation, Co-investigator (2011-2014)
Stipends
 • The START Scholarship of the Foundation for Polish Science (2018)
 • The  Scholarship  of  the  Minister  of  Science  and  Higher  Education  for Outstanding Young Scholars (2013-2016) 
 • PhD and Post-Doc fellowships funded by the John Templeton Foundation (2013-2014)
Awards and distinctions
 • Scientific Prize of „POLITYKA” weekly (2013)
Other

All the information about my scientific publications, conferences, teaching experience, etc. can be found at my personal website: www.hohol.pl

IFiS PAN

Log In

Create an account