Galia Chimiak

Informacje

Imię i nazwisko

Galia Chimiak

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

E-mail

gchimiak@ifispan.waw.pl

Strona www

pan-pl.academia.edu/GaliaChimiak

Telefon

0048696440886

Pokój

238

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego

Obszary zainteresowań naukowych

socjologia rozwoju, socjologia społeczeństwa obywatelskiego

Wykształcenie

2010-2011: studia podyplomowe Development Cooperation Policy and Management, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Global Development Research Group i Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych NUPI, Warszawa
1999-2003: studia doktoranckie w Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Tytuł rozprawy: Group Portrait of Social Activists in Poland. Implications for the Development of Civil Society.
1997-1998: program magisterski Society and Politics przy Central European University w Warszawie, akredytowany przez University of Lancaster, UK.
1992-1997: program magisterski z Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii

Doświadczenie zawodowe

Od XII.2017: profesor nadzwyczajny IFiS PAN

Od IX.2005: adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (na urlopie bezpłatnym od 09.2006 do 10.2010)
Od 2004r: wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie
06-12.2009: specjalista ds koordynacji pomocy rozwojowej w Program ds. Rozwoju Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowiny;
12.2007-05.2008: główna autorka Donor Mapping Report 2007 oraz 2008-2009 (UNDP – BiH)
2001-2002: korespondent bułgarskiego dziennika Демокрация „Demokracja” w Polsce.
10.1998 – 03.1999: koordynator projektu Pomoc dla osieroconej młodzieży: od opieki do samodzielności. Projekt finansowany ze środków PHARE i realizowany przez organizacje pozarządowe w Sofii, Bułgaria.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Od 2002: Członkostwo w Polskiego Towarzystwo Socjologicznego

2011-2014: przedstawicielka adiunktów przy Radzie Naukowej przy IFIS PAN

0d 2015: członkini Rady Programowej kwartalnika “Trzeci sektor

od 2015: członkini Rady Programowej Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations

od 2016: członkini Development Education and Awareness Raising Multi-Stakeholder Group przy DG DEVCO

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

recenzowane artykuły dla Polish Sociological Review, Voluntas, Trzeci sektor oraz Journal of Intelligent Transportation and Urban Planning

Realizowane projekty badawcze

1. Udział w projekcie badawczym pt. Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa wdrażanego przez CAL i CC, finansowanego przez MPiPS, 2014-1015
2. Opracowanie dyspozycji metodologicznych oraz 5 scenariuszy wywiadów dla projektu Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych , 08-12.2013
3. współudział w opracowaniu raportu końcowego pt. Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości z badań przeprowadzonych w ramach projektu MPiPS Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, Instytut Spraw Publicznych , 01-06.2013
4. II.2004–XI.2004: analityk w europejskim projekcie w ramach piątego programu ramowego FP5 “Further development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emphasis on EU Enlargement” w Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
5. X.2003–VIII.2004: badacz w projekcie KBN Style działań organizacji pozarządowych w Polsce przy IFiS PAN w Warszawie.

Zagraniczne doświadczenia naukowe

kilkakrotny udział w konsorcja składające wnioski projektowe do 7FP oraz H2020

Staże

UCD – Dublin

Stypendia naukowe

24.03-24.04.2013: visiting fellow w Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (School of Politics and International Relations) University College Dublin w Irlandii (stypendium stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji projektu „Międzynarodowe wyzwania – nowe szanse studiów społecznych” w Collegium Civitas, Warszawa)
23-27.V.2007: delegatka ONZ na światowy zjazd unii międzynarodowych organizacji pozarządowych CIVICUS w Glasgow
1997-1998 i 1999-2003: stypendystka Fundacji G. Sorosa oraz stypendystka Higher Education Support Programme
II.2002: visiting fellow w Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech
IX-X.2002: stypendystka Komisji Europejskiej w London School of Economics w Wielkiej Brytanii (w ramach EUSSIRF)

Nagrody i wyróżnienia

“Highly Commended paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence” award for the paper co-authored with Dominka Polanska  Organizing without organizations: on informal social activism in Poland published in the International Journal of Sociology and Social Policy

Dorobek organizatorski

1. współorganizacja międzynarodowego seminarium pt Polish Civil Society through Swedish Lenses. Mutual Learning in Practice (IFiS PAN and Södertörn University), 17.10.2013, IFiS PAN, Warszawa
2. Współorganizacja podwójnej grupy tematycznej pt. Jaki rozwój w czasie kryzysu? Rozwiązania tradycyjne kontra innowacje (13.09.2013) do XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Co po kryzysie?, 11-14.09.2013, Szczecin.
3. współorganizacja promocji książki G.Chimiak, M.Fronia red. 2012 Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, Warszawa: Scholar zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne 30.05.2012r.
4. 2012: Sekretariat dla IV edycji konwersatorium Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność. Współorganizowanie i prowadzenie sesji pt:
• 04.06.2012 Jaka przyszłość dla Trzeciego sektora? Wizje sektora obywatelskiego
• 22.10.2012: Innowacje społeczne a sektor obywatelski
• 19.11.2012: Fundusze europejskie a sektor obywatelski – próba podsumowania
• 10.12.2012: Nowe oblicza samoorganizacji: alternatywne dyskursy rozwojowe
5. 2010: Współorganizacja podwójnej grupy tematycznej pt. Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski w czasie XIV Zjazdu Socjologicznego w Krakowie (08-11.09.2010), 10.09.2010 r.

Działalność dydaktyczna

1. 2012/2013: Aid Architecture and Project Cycle Management w ramach programu magisterskiego z praktyki rozwojowej (Global Masters in Development Practice) prowadzonego przez Trinity College Dublin I University College Dublin w Irlandii
2. 2012/2013: modul „Socjologia Rozwoju” dla studiów podyplomowych Rozwój w dobie globalizacji, Uniwersytet Warszawski
3. 2012/2013: współprowadzenie w j.angielskim zajęć pt. Development: Discourses and Practices w Szkole Nauk Społecznych przy IFIS PAN
4. Od 2004r. dydaktyk w Collegium Civitas w Warszawie:2004/2005: International Non-Governmental Organizations; 2005-2006: Metody analizy danych, Wstęp do międzynarodowych organizacji pozarządowych; 2010-2011 i 2012/13: Architektura Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej oraz Ewolucja Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej
5. Prowadzenie jednodniowego warsztatu pt. Czym jest Międzynarodowa Współpraca na rzecz Rozwoju? Między założeniami a praktyką, 21.12.2011, Collegium Civitas

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE:
1. Referat Between Westernization and Reverse Innovation. Reforms in Poland after 1989 podczas Midterm conference of ESA RN 36 “25 Years After the Communism: East and West of Europe in Search of Solidarity” (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 16-18.10.2014)
2. Referat Nowe oblicza społecznikostwa w Polsce podczas konferencji „Polska i Ukraina po 2014 roku. Innowacyjność w relacjach międzynarodowych: szkolnictwo wyższe, społeczeństwo obywatelskie, współpraca transgraniczna” (PWSW Przemyśl, 11-12.09.2014)
3. Referat What’s happening in Poland? Is Small Beautiful Again? Citizen Initiatives for Global Solidarity in Poland. 31.01.14 podczas the First European Conference on Citizen Initiatives for Global Solidarity (Bruksela, 30-31.01.2014)
4. Prowadzenie warsztatu Workshop Can former beneficiaries of official aid make the difference in linking global education and development? Podczas konferencji Global Justice Through Global Citizenship: the Role of Global Education and Public Awareness zorganizowanej przez program DEEEP CONCORD’u (20-21.11.2013, Bruksela)
5. Referat Rapport on Mai-Brith Schartau’s paper Political Culture – One Condition for Participatory Governance podczas międzynarodowego seminarium Polish Civil Society through Swedish Lenses. Mutual Learning in Practice (IFiS PAN i Södertörn University), 17.10.2013, IFiS PAN, Warszawa
6. Prezentacja Comments on good practices of global education in Austria, UK and Poland podczas międzynarodowego seminarium naukowe Akademia a problematyka globalna, UKSW, Warszawa, 27.10.2013
7. Prezentacja When a Dream Comes True: The Evolution of Civil Society in Poland w ramach UCD SPIRe Seminar series, Dublin, Irlandia, 18.04.2013
8. Prezentacja The Shifting Role of NGOs in Development. Is Good Governance Still En Vogue? w ramach Development Roundtable w UCD SPIRe, Dublin, Irlandia, 19.04.2013
9. Prezentacja pt 3SEDER: The Third Sector and Development: Establishing the Relationship podczas spotkania In2Societies 2012: The International Brokerage Event in Inclusive, Innovative and Secure Societies (Radison Blu Royal Hotel, Bruksela, 05.10.2012)
10. Wystąpienie pt International Non-Governmental Organizations and Global Governance podczas Warsaw East European Conference Old and New. Past, Present And Future Of The Post-Communist World (UW, 15-18 Lipiec, 2012, Warzawa), 18.07.2012
11. Wystąpienie pt. The Evolution of the Vision of Civil Society in Poland podczas Warsaw East European Conference Old and New. PAST, Present And Future Of The Post-Communist World (UW, 15-18 Lipiec, 2012, Warzawa), 17.07.2012
12. wystąpienie pt From Aid Recipient to Partner in Development Cooperation: the Third Sector in Poland podczas warsztatu The challenges of the nonprofit sector in CEE in 2012, 14.10.2011, Budapeszt, Węgry
13. współ-opracowanie posteru pt The Future of Development Cooperation do międzynarodowej konferencji Global Development and the new EU member states – time for a relaunch?, Warszawa 26-28.05.2011
14. uczestnictwo w panelu ekperckim pt. MDGs in Practice (28.05.11) w międzynarodowej konferencji Global Development and the new EU member states – time for a relaunch?, Warszawa 26-28.05.2011
15. udział w roli eksperta w międzynarodowym seminarium pt. International seminar on regulatory frameworks for volunteering (Wprowadzenia ram prawnych w dziedzinie wolontariatu), Open Society Slovakia, Bratysława Słowacja, 24.01.2008 r.
16. wystąpienie „Social activists’ motivations: implications for the mutual accountability between NGOs and volunteers” podczas specjalnie zorganizowanego warsztatu „Accountability within – the engagement of volunteer social activists”, Accountability: Delivering Results CIVICUS World Assembly (23-27.05.2007), Glasgow, Wielka Brytania, 26.05.2007 r.
17. wystąpienie “NGO studies in Poland and Bulgaria” podczas konferencji “Fostering cooperation among NGOs publishing NGO periodicals” (30.03.-01.04.2007) zorganizowane przez kwartalnik Civil Szemle (Przegląd obywatelski), Budapeszt, Węgry, 31.03.2007 r.
18. wykład „Participatory democracy in practice: the case of NGOs in Poland”, podczas seminarium „Participatory democracy and European citizenship”, Open Society Club – Sliven, Bułgaria, 15.11.2006 r.
19. wykład „Гражданската активност в Полша и трудностите с които се сблъскват НПО след влизането на страната в Европейския съюз” (Aktywność obywatelska Polaków w świetle trudności z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej), podczas specjalnie zorganizowanego seminarium dla działaczy bułgarskich organizacji pozarządowych przez Resource Centre Foundation, Sofia, Bułgaria 28.09.2006 r.
20. Wykład w Instytucie Polskim w Sofii Sektor obywatelski wobec szans i wyzwań stawianych przez Unię Europejską. Zmiany etosu społeczników w Polsce. Luty 2006r
21. Referat “Organizacje pozarządowe w Polsce” podczas warsztatu Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, zorganizowanego przez Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego, IFiS PAN dla naukowców z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, 07.11.2005
22. Wykład Civil Society in Poland and Europe podczas Council of Europe seminar „Open and Democratic School in the perspective of the European Year of Citizenship through Education”, organizator Council of Europe and National In-Service Teacher Training Center, 05.10.2005, Konstancin, Poland
23. Wystąpienie “The Solidarity legacy and involvement in NGOs in contemporary Poland” (21.07.2005) podczas Warsaw East European Conference, July 20-22, 2005

WYSTĄPIENIA NA KRAJOWE KONFERENCJE:
1. Referat Dynamika zmian społecznikostwa podczas seminarium „Społecznicy czy buntownicy? Nowe formy obywatelskiego zaangażowania: ruchy miejskie, niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa, inicjatywy sąsiedzkie” 21.10.2014, CAL i CC, Warszawa
2. Referat Społecznikostwo w Polsce po 25 latach doświadczeń demokratycznych i obywatelskich w trakcie XVII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem” (organizowane przez Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i CAL) 29.05.2014, Warszawa
3. Referat Wpływ kwestii bezpieczeństwa na role organizacji pozarządowych w teorii i praktyce rozwojowej podczas grupy tematycznej pt Uśpieni czy przebudzeni? Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu (12.09.2013) w trakcie XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Co po kryzysie?, 11-14.09.2013, Szczecin.
4. Referat “Na rozdrożu. Społeczeństwo obywatelskie w Bośni i Hercegowiny między kapitałem społecznym a zagranicznym” podczas grupy tematycznej pt. Społeczeństwo obywatelskie – między teorią a praktyką w czasie XIV Zjazdu Socjologicznego w Krakowie (08-11.09.2010), 10.09.2010 r.
5. Referat “Bułgarski sektor pozarządowy: od dotowania do społecznej przedsiębiorczości” podczas grupy tematycznej „Społeczeństwo obywatelskie – między teorią a praktyką” w czasie XIII Zjazdu Socjologicznego w Zielonej Górze (13-15.09.2007), 14.09.2007 r.
6. Referat “Zostać społecznikiem: perspektywa uczestników społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” na konferencji “Metody i techniki badań społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie społeczne?”, UAM Poznań, 25.05.2007 r.
7. Referat “Metodologia badania Style działań organizacji pozarządowych w Polsce” podczas warsztatu Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, zorganizowanego przez Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego, IFiS PAN, 21.10.2005
8. Referat „Studium przypadku fundacji telewizyjnej” podczas warsztatu Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, zorganizowanego przez Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego, IFiS PAN, 21.10.2005

Dorobek popularyzatorski

• G. Chimiak „Społecznikostwo w Polsce po 25 latach doświadczeń demokratycznych i obywatelskich” w Animacja Życia Publicznego, Zeszyt Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr.4(17) 2014, str.4-8
• G. Chimiak, A.Kościański “Innowacje społeczne a sektor obywatelski”, raport z trzeciego spotkania w ramach Konwersatorium Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność w Trzeci sektor 2012, nr.28, str.109-111
• G. Chimiak, M.Fronia „Jaka przyszłość dla Trzeciego sektora? Wizje sektora obywatelskiego.”, raport z pierwszego spotkania w ramach Konwersatorium Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność 2012 w Trzeci sektor, nr 27, str.100-103
• Wywiad Oblicza wolontariatu do czasopisma Sprawy Nauki pt z Krystyna Hanyga (Sprawy Nauki 2011)
• Czym jest międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju? w kwartalniku Europejskiego Forum Właścicielek Firm (2011)
• Report: “CIVICUS Conference Report” in Polish Sociological Review, nr.3, 2007, pp.363-365
• Report: „Działajmy wspólnie na rzecz sprawiedliwości” (Acting Together for a Just World) in Trzeci Sektor, nr.11, 2007, str.119-121
• Gość w programu telewizyjnego Кафе или чай (Kawa czy herbata) w Bułgarskiej telewizji Luty 2006
• Recenzja książki: “Rozwój i funkcjonowanie międzynarodowych organizacji pozarządowych” (Development and Functioning of International Non-Governmental Organizations) w Kultura i Społeczeństwo, nr.4, 2004
• Report: “Civil Society in the Making Workshop”, w Polish Sociological Review, nr 4, 2002.

Inne

PUBLIKACJE
KSIĄŻKI
1. Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski 2012, pod redakcją Galii Chimiak i Marcina Froni, Warszawa: Scholar, 233s.
2. How individualists make solidarity work 2006 Warsaw: Ministry of Labour and Social Policy, 330s.

ARTYKUŁY NAUKOWE:
1. G. Chimiak „Nowe oblicza społecznikostwa w Polsce” w Ewa Draus, Paweł Trefler (red.) Polska i Ukraina w dobie transformacji. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy, Przemyśl 2014: PWSW, pp.87-99
2. G. Chimiak “Między Zachodem a Globalnego Południa: Innowacje Odwrotne w Polsce” [w:] Kultura – Historia – Globalizacja , 16/2014, pp.17-33 (akces http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=artykul&id=278)
3. G. Chimiak “The Rise and Stall of Non-Governmental Organizations in Development” [w:] Polish Sociological Review, Vol.1/2014, pp.25-44
4. G. Chimiak „The Evolution of the Vision of Civil Society in Poland” in Warsaw East European Review, Vol.III/2013, s.13-27
5. G. Chimiak „Zakres świadczonej pomocy prawnej oraz ocena zapotrzebowania na poradnictwo wśród osób korzystających i niekorzystających” [w:] Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości pod redakcją Arkadiusza Peiserta, Tomasza Schimanka, Marcina Waszaka i Agaty Winiarskiej, Warszawa 2013 Instytut Spraw Publicznych, s.113-147
6. G. Chimiak, K. Górniak „Otoczenie instytucjonalne poradnictwa i jego rola w polityce publicznej” [w:] Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości pod redakcją Arkadiusza Peiserta, Tomasza Schimanka, Marcina Waszaka i Agaty Winiarskiej, Warszawa 2013 Instytut Spraw Publicznych, s.148-188
7. G. Chimiak, M. Fronia, „Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy.” [w:] Globalizacja a rozwój: szanse i wyzwania dla Polski, pod redakcją Galii Chimiak i Marcina Froni, Warszawa 2012, s. 7-36
8. G. Chimiak “Lengyel Álom a civil társadalomról” (Marzenie o społeczeństwie obywatelskim: przypadek Polski) w Civil Szemle, 2012/1, s.91-102
9. G. Chimiak, Pomoc rozwojowa a powstanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Bośni i Hercegowinie,[w:] Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, pod redakcją Wojciecha Misztala i Artura Kościańskiego, Warszawa 2011 IFiS PAN, s.231-252
10. G. Chimiak, Bułgarski sektor pozarządowy: od dotowania do społecznej przedsiębiorczości, [w:] Społeczeństwo obywatelskie: między ideą a praktyką, pod redakcją Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala, Warszawa 2008: IFiS PAN, s.325-337;
11. G. Chimiak, „Zostać społecznikiem: metoda badania uczestników społeczeństwa obywatelskiego”, [w:] Jak badać społeczeństwo obywatelskie?, pod redakcją M. Nowaka, M. Nowosielskiego, Poznań 2008: UAM, s.163-174
12. G. Chimiak “Tipologiaactiviştilor din cadrul ONG-urilor din Polonia – individualism umanitar” (Typologia aktywistów organizacji pozarządowych w Polsce: indywidualizm z ludzką twarzą) w Civil Fōrum – Civil szféra (Cluj Napoca, Romania), nr.2, 2007, r.27-30
13. G. Chimiak “What are NGOs and what do they have in common with civil society? The case of post-communist countries and Poland”, [w:] Civil Society in the Making pod redakcją Dariusza Gawina i Piotra Glińskiego, Warszawa 2006: IFiS PAN, s.292-330
14. G. Chimiak „Motywacje społeczników działających w organizacjach pozarządowych w Polsce. Próba typologii” w Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie pod redakcją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein, Andrzej Sicińskiego Warszawa 2004: IFiS PAN, s.106-134
15. G. Chimiak “NGO Activists and Their Model of the Good Citizen. Empirical Evidence from Poland”, w Polish Sociological Review, nr 1, 2004, s.33-47
16. G. Chimiak “Bulgarian and Polish Women in the Public Sphere: a Comparative Analysis”, w the International Feminist Journal of Politics (Routledge), nr 5/1, 2003, s.3-27
17. G. Chimiak “The Creative Personality: Catalyst for Alleviating the Traumatic Sequence in Poland”, w Polish Sociological Review, nr 4, 2000, s.461-472

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA, DZIAŁALNOŚĆ EWALUACYJNA:
1. Ekspert do merytorycznej oceny wniosków wstępnych i pełnych złożonych w I, II i III edycji konkursu na projekty tematyczne oraz systemowe w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego Obywatele dla Demokracji, 2013 – 2015
2. członek komisji oceniającej projektów doktorskich w SNS IFiS PAN, 73 projekty w 2013r. i 73 projekty w 2012r.
3. udział w grupie eksperckiej opracowującej raportu końcowego z projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” (01-06.2013)
4. Opracowanie The Dream of Civil Society: the Case of Poland w ramach realizacji zadania w międzynarodowego projektu “Has our dream come true? Comparative research of Central and Eastern European Civil Societies” finansowanego przez Trust CEE (grant nr CBI_2009_11) i realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, 11.2011
5. Opracowanie „Raport o społecznikach w organizacjach pożytku publicznego”. Odbiorca: Ministerstwo Polityki Społecznej, 10.11.2005
6. Opracowanie concept paper dla OSI Think-Tank Fund z ramienia think-tank’u ProMente, Sarajewo, Bosnia and Hercegowina, 02.2010
7. Specjalista ds koordynacji pomocy rozwojowej przy Programu Narodów Zjednoczonych ds Rozwoju (UNDP – BiH), Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 06-12.2009

Zainteresowania pozanaukowe

literatura piękna, mountaineering

IFiS PAN

Log In

Create an account