Dorota Zygmuntowicz

Informacje

Imię i nazwisko

Dorota Zygmuntowicz

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

E-mail

dzygmunt@ifispan.waw.pl

Pokój

114

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Obszary zainteresowań naukowych

Grecka filozofia starożytna, zwłaszcza Platońska we współczesnym jej kontekście politycznym i kulturowym

Skrócony biogram

2000  doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (UW)

2001 – 2011 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

2011 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (IFiS PAN)

od 2011 profesor nadzw. IFiS PAN

Wybrane publikacje

 

1. Książki

Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Toruń 2011, ss. 643.

Platon, Prawa, wstęp, komentarz i przekład D. Zygmuntowicz, Kęty 2017, s. 662.

2. Rozdziały w publikacjach zbiorowych   

Co Platon krytykuje w tzw. krytyce pisma?, w: Kolokwia Platońskie. Fajdros, red. A. Pacewicz, „Lectiones&Acroases Philosophicae” VI, 2 (2013), s. 157-187.

Paideia filozofa (I część Parmenidesa Platona), w: „Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną”, t. 2 „Wokół pojęcia Logosu”, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 13-67.

„Wczorajsza” Kallipolis z Państwa w świetle „dzisiejszych” wykładów z Timajosa, w: A. Górniak (red.), Poznać jak się rzeczy mają, „Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną”, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 63–87.

Urok Poppera, w: Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej, red. C. Mielczarski, Warszawa 2015, s. 21–34.

3.        Artykuły w czasopismach

Funkcja myślenia utopijnego w starożytnej Grecji, „Przegląd Filozoficzny. Nowa seria” 2 (90) 2014, s. 107−119.

Lekcja kadmejska. Wątki Bachantek Eurypidesa w Prawach Platona, “Studia Antyczne i Mediewistyczne” 5 (40) 2007, s. 9–24.

Metoda diairetyczna w Sofiście Platona (218b-221c), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”  48 (2003), s. 3-17.

O przedplatońskich związkach namowy (peitho) z miłością (Afrodytą), przemocą (bia) i prawdą, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 37 (2004), s. 27-38.

Platon o poezji czyli krucha niewinność niewiedzy, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3-4 (40) 2014, s. 273–288.

Polis walcząca (według Timajosa 17a-27c i Praw 625c-637b Platona) „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej” (50−51) 2006, s. 3-23.

Powstanie i upadek Kallipolis w Państwie Platona. Granice politycznej wizji, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2009), 21−35.

Prawa Platona – status quaestionis, „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej” 53 (2008), s. 3–21.

Problematyczność prawa w anonimowym dialogu Minos, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 8 (46) 2010, s. 29-40.

Szpetne ciało Erosa, “Kultura współczesna” 59/1 (2009), s.40–59.

Sztuka odkrywania miary w Polityku Platona, „Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria” 43(2002), s. 29-40.

The dark side of Plato’s beautiful polis, „Eirene. Studia Graeca et Latina”, LI (2015) I–II, s. 99–126.

Zagadka Epinomis i zawartych w niej notatek Klejniasa, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 15[50] 2017, s. 57−79.

 

Wykształcenie

1988­− 1994 studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Filozofii KUL

1994− 1998 studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UW

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

od 2012 sekretarz redakcji Studiów Antycznych i Mediewistycznych

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie w programie Monografie FNP: Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Toruń 2011, ss. 643.

IFiS PAN

Log In

Create an account