Dariusz Brzeziński

Bibliografia

Bibliografia

Monografie autorskie:

Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017 (s.  222).

Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015 (s. 250).

 

Książki redagowane:

– rekonstrukcja tekstu, redakcja naukowa i wprowadzenie do książki Zygmunta Baumana, Szkice z teorii kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017. Wydanie angielskie: Sketches in the Theory of Culture, Polity Press, Cambridge 2018.

Kultura i rozpacz. Analizy ekspresji rozpaczy w tekstach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 (wraz z A. Kapustą).

 

Artykuły recenzowane:

– Myśl społeczna Georga Simmla w perspektywie współczesnej teorii i socjologii kultury, Przegląd Socjologiczny”, 2019, nr 1 (oddane do druku).

– Między Kokoschką a Modiglianim. Tożsamości narodowe w świetle nowych teorii kultury, w: J. Kurczewska (red.) Współczesne kultury lokalne i narodowe „w polityce” i „dla polityki” – różne konteksty przestrzenne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019 (w druku).

– Nieoswojone i nieoznaczone: Claude Lévi-Strauss a Zygmunt Bauman (wraz z Marią Flis) w: Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone, Wydawnictwo UAM, Poznań 2019 (oddane do druku).

Consumerist Culture in Zygmunt Bauman’s Critical Sociology: A Comparative Analysis of his Polish and English Writings, “Polish Sociological Review”, 2018, nr 1, s. 77-94.

Renesans myślenia utopijnego i drogi jego transformacji w teorii społecznej początku XXI wieku, “Stan rzeczy”, 2018, nr 1(14), s. 227-247.

Wędrujące pojęcia w twórczości Zygmunta Baumana,Przegląd Humanistyczny”, nr 3, 2017, s. 80-92.

Wolność i bezpieczeństwo w płynnej nowoczesności, „Studia socjologiczno-polityczne”, nr 1, 2017, s. 57-77.

– Wyzwania dla edukacji w dobie utopii konsumpcyjnej, w: K. Rejman, R. Włodarczyk (red.), Utopia a edukacja, tom III: Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 112-124.

– List w butelce. O ocalonym dziele Zygmunta Baumana, w: Z. Bauman, Szkice z teorii kultury, WN Scholar, Warszawa 2017, s. 6-29, wydanie angielskie: A Message in a Bottle: on the Recovered Work of Zygmunt Bauman, w: Z. Bauman, Sketches in the Theory of Culture, Polity Press, Cambridge 2018, s. vii-xxv.

Redukcja i proliferacja wieloznaczności: teoria kultury Zygmunta Baumana w polskim okresie jego twórczości, „Studia socjologiczne”, nr 1, 2017, s. 29-57.

Human Praxis,  Alternative Thinking and Heterogeneous Culture – Zygmunt Bauman’s Revisionist Thought, “Hybris”, nr 2, 2017, s. 61-80.

– Zygmunta Baumana krytyka kultury konsumpcyjnej. W realiach Polski Ludowej i współcześnie, w: J. Kurczewska (red.), Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody, Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2016, s. 84-101.

– Myśl społeczna Zygmunta Baumana przed marcem 1968: od „mechanistycznej” do „aktywistycznej” wersji marksizmu, „Politeja”, nr 32, 2014, s. 161-181.

– Teoria socjologiczna jako narzędzie zmiany? Analiza performatywnego wymiaru myśli społecznej Zygmunta Baumana, „Kultura i społeczeństwo”, nr 2, 2013, s. 173-195.

Kultura symulacji w ujęciu temporalnym. Jeana Baudrillarda koncepcja „czasu rzeczywistego” w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, ZW Nomos, Kraków 2010, s. 245-255.

Metamorfozy czasu w społeczeństwie informacyjnym, w: W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora i M. Kosińska (red.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2010, s. 261-271.

Akulturacja jako źródło cierpień. Desakralizacja sfery społecznej w Księdze Sędziów 17-21, w: D. Brzeziński, A. Kapusta (red.), Kultura i rozpacz. Analizy ekspresji rozpaczy w tekstach kultury, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 113-134.

Kulturowe ekspresje rozpaczy (wraz z A. Kapustą), w: D. Brzeziński, A. Kapusta (red.), Kultura i rozpacz. Analizy ekspresji rozpaczy w tekstach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 15-20.

Dwie dekady etyki ponowoczesnej. Analiza krytyki i ewolucji refleksji etycznej Zygmunta Baumana. „Studia Socjologiczne”, nr 3, 2008, s. 7-41.

Źródła ksenofobii w pluralistycznym świecie, „Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe”, nr 2, 2007, s. 173–181.

–  Między nieobecnością a wszechobecnością – śmierć w ponowoczesnym świecie, w: K. Binkiewicz, A. Siewruk (red.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie, Instytut Socjologii UW, Warszawa 2005, s. 81-89.

Ewolucja koncepcji zmierzchu Zachodu w teoriach cywilizacji: porównanie wizji Oswalda Spenglera i Samuela Huntingtona, w: M. Milczarski, K. Szymański (red.), Teorie zmiany społecznej – możliwości i ograniczenia, Plus, Kraków 2005, s. 196-226.

 

Inne publikacje:

Zygmunt Bauman, 19 Listopada 1925 – 9 Stycznia 2017, „Studia socjologiczne” 2017, nr 1, s. 7-11.

Bauman Zygmunt, w: J. Mariański (red.) Leksykon socjologii moralności. Podstawy-teorie-badania-perspektywy, Nomos, Kraków 2015, s. 42-45.

Turning-points of 1956, 1968, 1980, 1989 in the works of Zygmunt Bauman, w: M. Kunicki, A. Gurbin, K. Jeżowska, H. Czyżewski (red.), Post-1945 Poland: Modernities, Transformations and Evolving Identities, Working Papers, Programme on Modern Poland, University of Oxford, Oxford 2016, s. 9-21.

Wpływ najazdu arabskiego na kondycję chrześcijaństwa w Afryce Północnej, w: M. Banaszkiewicz (red.), Różne oblicza Afryki, KNSKM UJ, Kraków, 2007, ss. 23-42.

Nestorianie na Wschodzie. Pierwsza chrystianizacja Środkowego i Dalekiego Wschodu, „Przegląd Powszechny”, nr 6, 2006, s. 69-84.

 

Tłumaczenia:

– współautor tłumaczenia: A. Barnard, J. Spencer (red.), Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2008.

Informacje

Imię i nazwisko

Dariusz Brzeziński

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

dariusz.brzezinski@ifispan.waw.pl

Pokój

155

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Socjologii Teoretycznej

Obszary zainteresowań naukowych

– social theory, sociology and anthropology of culture, theories of culture, utopian and dystopian thought, interpretation of the texts of culture

Wykształcenie

–  PhD in sociology, Institute of Sociology, Jagiellonian University in Cracow, 2014.

– Master of Arts in Cultural Studies, with Honours, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Cracow, 2008.

– Master of Arts in European Studies, Centre for European Studies, University of Exeter, 2007.

– Master of Arts in Sociology, with Honours, Faculty of Philosophy, Jagiellonian University in Cracow, 2006.

Doświadczenie zawodowe

Current Academic Position:

– Assistant Professor, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Department of Theoretical Sociology, 2014-present.

– Visiting Research Fellow, University of Leeds, School of Sociology and Social Policy, 2018-2023.

– Lecturer at the Jagiellonian University in Cracow: Centre for Advanced Studies in the Humanities (2018-); Inter-faculty Individual Studies in the Humanities (2015-present), Faculty of Polish Studies: Department of Anthropology of Literature and Cultural Studies (2014-present).

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

– Polish Sociological Association, member, 2016-present.

– Polish Academy of Learning, Commission for the  Study of the Threats of Civilisation, member, 2015-present.

Realizowane projekty badawcze

– (PI), Analysis of Zygmunt Bauman’s Personal Documents in the Contexts of the Legacy of His Work (with Dr Mark Davis, Dr Tom Campbell, Dr Jack Palmer), project financed by Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, grant no: POR/207/S/08, Value: 9 000 Euro, 05-12.2018.

– (Co-I), Patriotism of Polish Politicians – Past and Now. Interpretations – Revisits – New Reconstructions and Constructions, under the supervision of Prof. Joanna Kurczewska, project financed by Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, grant no: POR/207/S/12, Value: 20 580 Euro, 05-12.2018.

(PI), Zygmunt Bauman’s Work in the Context of the Contemporary Theories of Culture, project financed by the National Science Centre in Poland, grant no: 2014/12/S/HS2/00391, Value: 100 000 Euro, 2014-2017.

Zagraniczne doświadczenia naukowe

– University of Leeds, School of Sociology and Social Policy, Visiting Research Fellow, 2018-2022.

– University of Leeds, School of Sociology and Social Policy, Academic Visitor, February 2016; September 2017, July 2018, October 2018, November 2018.

– Imperial College, London, ’23rd International Conference on Social Science and Humanities’, speaker, 11-12 September 2017.

– University of Oxford, St Antony’s College, conference: ‘Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland’, speaker, 11-12 June 2015.

– University of Leeds, conference: ‘Re-thinking Global Society’, speaker, 6-7 September 2010.

– University of Exeter, The Center for European Studies, MA Studies, 2005/2006.

Stypendia naukowe

– Thre-time winner of the Minister of Science and Higher Education scholarship for the scientific achievements.

– Stanislaw Estreicher Scholarship for the scientific achievements, granted by Pruszyński Family Foundation and Jagiellonian University.

Socrates-Erasmus Exchange Programme scholarship, studies in the Centre for European Studies, University of Exeter.

Nagrody i wyróżnienia

– Award for Teaching Excellence, Institute of Sociology, Jagiellonian University.

– First place in the J. J. Lipski Competition Award for the best MA thesis in the humanities and social sciences; the thesis was written at the Jagiellonian University Institute of Sociology.

Dorobek organizatorski

– Co-organisation (with Dr Jack Palmer) of a panel ‘Sociology and the Holocaust’, 17th Polish Sociological Congress, 11-14 September 2019.

– Co-organisation of a book launch: Zygmunt Bauman, Sketches in the Theory of Culture, (Polity Press, Cambridge 2018), School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, 17 September 2018.

– Co-organisation (with dr hab. Jan Sowa, dr Roman Chymkowski) of a panel ‘Utopian thought and culures of anticipation’ at the ‘3rd Congress of the Polish Association of Cultural Studies’, Poznań, 21-23 September 2017.

– Cooperation in an organisation of a conference: “Social Change from Cultural Perspective. Lesson from Chinese and Polish Experiences. Ideas and Empirical Studies”, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Social Development of the Chinese Academy of Sciences, Warsaw, 28-29.11.2016.

Działalność dydaktyczna

Jagiellonian University in Cracow: Centre for Advanced Studies in the Humanities:

Methodology of Cultural Studies, lecture, 2018/2019 (with dr A. Sadecka).

Sociology and Anthropology of Culture, lecture, 2018/2019 (with dr A. Sadecka).

Jagiellonian University in Cracow: Inter-faculty Individual Studies in the Humanities:

Introduction to Methodology of Social Sciences, lecture, since 2015/2016

Methodology of Social Sciences, seminar, since 2015/2016

Jagiellonian University in Cracow: Department of Anthropology of Literature and Cultural Studies

Critical Cultural Theory: Utopia in Social Thought, seminar, 2015/2016-2017/2018.

Sociology of Culture, lecture, since, 2015/2016.

Critical Cultural Theory: Zygmunt Bauman’s Sociology in the Contexts of Critical Theory, seminar, 2015/2016-2017/2018.

Anthropology and Sociology of Culture, seminar, since 2014/2015.

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

Conference papers in recent years:

Stability and Variability in Zygmunt Bauman’s Theory of Culture, Thinking in Dark Times with the Transdisciplinary Legacy of Zygmunt Bauman’s Work’, University of Leeds, 16-17.01.2019.

Nostalgic Turn in Contemporary Culture, ‘The Meanings of Culture’, Maria Curie-Skłodowska University, 20-22 November 2018.

Georg Simmel’s Theory of Culture in the Contemporary Humanities and Social Studies, ‘Georg Simmel. On the 100’th Anniversary of the Death of the Master of Sociology’, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 26 October 2018.

Visions of Future in Contemporary Utopian Thought, ‘Future in Social Sciences’, University of Warsaw, 30 June 2018.

Savage and Unmarked: Claude Lévi-Strauss and Zygmunt Bauman (with M. Flis), ‘Claude Lévi-Strauss: Structure and Savage’, Adam Mickiewicz University in Poznań, 22-23 May 2018.

– March 1968 from the Perspective of Work and Life of Zygmunt Bauman: revisionist Thought, Sociological Interpretation and Jewish Experience, ‘March ’68. Fifty Years Later’, University of Warsaw, Polin Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, 13-15 March 2018.

Retrotopia. Liquid Modern Nostalgia, ‘2nd Memory, Melancholy and Nostalgia International Interdisciplinary Conference’, University of Gdańsk, 7-8 December 2017.

Freedom and Security in Liquid Modernity. On the Last Works of Zygmunt Bauman, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, 27 November 2017.

Retrotopia in Liquid Modern Times, ‘3rd Congress of the Polish Association of Cultural Studies’, Poznań, 21-23 September 2017.

– a paper within a panel discussion: Liquid Cities? Exploring Zygmunt Bauman’s contribution to Urban Studies, ‘Rethinking Global Urban Justice’, International Sociological Association, University of Leeds, Leeds, 13 September 2017.

Performative Dimension of Zygmunt Bauman’s Social Thought, ‘’23rd International Conference on Social Science and Humanities’, Imperial College, Londyn, 11, 12 September 2017.

– a paper within a panel discussion: Issues of Migration in the Perspective of Humanities, ‘Migrations within contemporary Poland and Europe’, Polish Academy of Science, Kraków, 29 May 2017.

– Freedom and Security in Liquid Modernity. An Analysis of Civilisation Threats in the Work of Zygmunt Bauman, Commission for the Studies of the Threats of Civilisation of the Polish Academy of Sciences, Kraków, 25 May 2017.

– a paper within a panel discussion: Liquid Modernity. A Theory Beyond Postmodernity, University of Warsaw, 21 February 2017.

Liquid modernity in Poland at the beginning of the 21st Century – from Zygmunt Bauman cultural perspective, ‘Social Change from Cultural Perspective. Lessons from Chinese and Polish Experiences. Ideas and Empirical Studies’, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Social Development  Chinese Academy of Social Sciences, Warszawa, 28-29 November 2016.

Challenges for Education in a Consumerist Utopia, ‘ 2nd Conference on Utopia and Education’, University of Wrocław, 29 September 2016.

Travelling Concepts in the Social Theory of Zygmunt Bauman, ‘16th Polish Sociological Congress’, Gdańsk,14-17 September 2016.

Zygmunt Bauman’s Work in the Context of the Contemporary Theories of Culture, School of Sociology and Social Policy, Universty of Leeds, 17 February 2016.

– Work and Life of Zygmunt Bauman in the Contexts of the Polish 1968 Political Crisis, ‘Shibboleth 1967/1968’, Polish Academy of Science, University of Warsaw, Warsaw, 2-4 December 2015.

Freedom and Subjugation in Liquid Modernity: A Critique of Contemporary Culture in the Works of Zygmunt Bauman, ‘Freedom of Culture – Culture of Freedom’, University of Łódź, 3-4 October 2015.

Turning-points of 1956, 1968, 1980, 1989 in the works of Zygmunt Bauman, ‘Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland’, University of Oxford, 11-12 June 2015.

– Liquid Modernity and the Holocaust. Zygmunt  Bauman’s thoughts on the lesson of the Holocaust for the 21st Century, ‘The Holocaust and the Contemporary World’, Jagiellonian University in Cracow, 23-24 April 2015.

Inne

Workshops in Recent Years

European Research Grants – Workshop, Jagiellonian University, Krakow, January 2017.

Research Team Management Training Course, Foundation for Polish Science, Poznań, November 2015.

The Craft of Scientific Writing, Foundation for Polish Science, Warszawa, July 2015.

Mentoring as a tool of Scientist’s Personal Development, Foundation for Polish Science, Warszawa, July 2015.

Negotiations for Scientists, Foundation for Polish Science, Kraków, October 2014.

Project Management in Research, Foundation for Polish Science, Kraków, October 2014.

Zainteresowania pozanaukowe

– theater, cinema, literature, art, photography, dance, travelling, hiking

Information

Educational Background

–  PhD in sociology, Institute of Sociology, Jagiellonian University in Cracow, 2014.

– Master of Arts in Cultural Studies, with Honours, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Cracow, 2008.

– Master of Arts in European Studies, Centre for European Studies, University of Exeter, 2007.

– Master of Arts in Sociology, with Honours, Faculty of Philosophy, Jagiellonian University in Cracow, 2006.

Work Experience

Current Academic Position:

– Assistant Professor, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Department of Theoretical Sociology, 2014-present.

– Visiting Research Fellow, University of Leeds, School of Sociology and Social Policy, 2018-2023.

– Lecturer at the Jagiellonian University in Cracow: Centre for Advanced Studies in the Humanities (2018-); Inter-faculty Individual Studies in the Humanities (2015-present), Faculty of Polish Studies: Department of Anthropology of Literature and Cultural Studies (2014-present).

Functions held in academic organizations, societies, and scientific bodies

– Polish Sociological Association, member, 2016-present.

– Polish Academy of Learning, Commission for the  Study of the Threats of Civilisation, member, 2015-present.

Research projects

– (PI), Analysis of Zygmunt Bauman’s Personal Documents in the Contexts of the Legacy of His Work (with Dr Mark Davis, Dr Tom Campbell, Dr Jack Palmer), project financed by Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, grant no: POR/207/S/08, Value: 9 000 Euro, 05-12.2018.

– (Co-I), Patriotism of Polish Politicians – Past and Now. Interpretations – Revisits – New Reconstructions and Constructions, under the supervision of Prof. Joanna Kurczewska, project financed by Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, grant no: POR/207/S/12, Value: 20 580 Euro, 05-12.2018.

(PI), Zygmunt Bauman’s Work in the Context of the Contemporary Theories of Culture, project financed by the National Science Centre in Poland, grant no: 2014/12/S/HS2/00391, Value: 100 000 Euro, 2014-2017.

Scientific experience abroad

– University of Leeds, School of Sociology and Social Policy, Visiting Research Fellow, 2018-2022.

– University of Leeds, School of Sociology and Social Policy, Academic Visitor, February 2016; September 2017, July 2018, October 2018, November 2018.

– Imperial College, London, ’23rd International Conference on Social Science and Humanities’, speaker, 11-12 September 2017.

– University of Oxford, St Antony’s College, conference: ‘Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland’, speaker, 11-12 June 2015.

– University of Leeds, conference: ‘Re-thinking Global Society’, speaker, 6-7 September 2010.

– University of Exeter, The Center for European Studies, MA Studies, 2005/2006.

Stipends

– Thre-time winner of the Minister of Science and Higher Education scholarship for the scientific achievements.

– Stanislaw Estreicher Scholarship for the scientific achievements, granted by Pruszyński Family Foundation and Jagiellonian University.

Socrates-Erasmus Exchange Programme scholarship, studies in the Centre for European Studies, University of Exeter.

Awards and distinctions

– Award for Teaching Excellence, Institute of Sociology, Jagiellonian University.

– First place in the J. J. Lipski Competition Award for the best MA thesis in the humanities and social sciences; the thesis was written at the Jagiellonian University Institute of Sociology.

Organizational activities

– Co-organisation (with Dr Jack Palmer) of a panel ‘Sociology and the Holocaust’, 17th Polish Sociological Congress, 11-14 September 2019.

– Co-organisation of a book launch: Zygmunt Bauman, Sketches in the Theory of Culture, (Polity Press, Cambridge 2018), School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, 17 September 2018.

– Co-organisation (with dr hab. Jan Sowa, dr Roman Chymkowski) of a panel ‘Utopian thought and culures of anticipation’ at the ‘3rd Congress of the Polish Association of Cultural Studies’, Poznań, 21-23 September 2017.

– Cooperation in an organisation of a conference: “Social Change from Cultural Perspective. Lesson from Chinese and Polish Experiences. Ideas and Empirical Studies”, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Social Development of the Chinese Academy of Sciences, Warsaw, 28-29.11.2016.

Teaching activity

Jagiellonian University in Cracow: Centre for Advanced Studies in the Humanities:

Methodology of Cultural Studies, lecture, 2018/2019 (with dr A. Sadecka).

Sociology and Anthropology of Culture, lecture, 2018/2019 (with dr A. Sadecka).

Jagiellonian University in Cracow: Inter-faculty Individual Studies in the Humanities:

Introduction to Methodology of Social Sciences, lecture, since 2015/2016

Methodology of Social Sciences, seminar, since 2015/2016

Jagiellonian University in Cracow: Department of Anthropology of Literature and Cultural Studies

Critical Cultural Theory: Utopia in Social Thought, seminar, 2015/2016-2017/2018.

Sociology of Culture, lecture, since, 2015/2016.

Critical Cultural Theory: Zygmunt Bauman’s Sociology in the Contexts of Critical Theory, seminar, 2015/2016-2017/2018.

Anthropology and Sociology of Culture, seminar, since 2014/2015.

Presentations at conferences, symposia, seminars

Conference papers in recent years:

Stability and Variability in Zygmunt Bauman’s Theory of Culture, Thinking in Dark Times with the Transdisciplinary Legacy of Zygmunt Bauman’s Work’, University of Leeds, 16-17.01.2019.

Nostalgic Turn in Contemporary Culture, ‘The Meanings of Culture’, Maria Curie-Skłodowska University, 20-22 November 2018.

Georg Simmel’s Theory of Culture in the Contemporary Humanities and Social Studies, ‘Georg Simmel. On the 100’th Anniversary of the Death of the Master of Sociology’, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 26 October 2018.

Visions of Future in Contemporary Utopian Thought, ‘Future in Social Sciences’, University of Warsaw, 30 June 2018.

Savage and Unmarked: Claude Lévi-Strauss and Zygmunt Bauman (with M. Flis), ‘Claude Lévi-Strauss: Structure and Savage’, Adam Mickiewicz University in Poznań, 22-23 May 2018.

– March 1968 from the Perspective of Work and Life of Zygmunt Bauman: revisionist Thought, Sociological Interpretation and Jewish Experience, ‘March ’68. Fifty Years Later’, University of Warsaw, Polin Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, 13-15 March 2018.

Retrotopia. Liquid Modern Nostalgia, ‘2nd Memory, Melancholy and Nostalgia International Interdisciplinary Conference’, University of Gdańsk, 7-8 December 2017.

Freedom and Security in Liquid Modernity. On the Last Works of Zygmunt Bauman, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, 27 November 2017.

Retrotopia in Liquid Modern Times, ‘3rd Congress of the Polish Association of Cultural Studies’, Poznań, 21-23 September 2017.

– a paper within a panel discussion: Liquid Cities? Exploring Zygmunt Bauman’s contribution to Urban Studies, ‘Rethinking Global Urban Justice’, International Sociological Association, University of Leeds, Leeds, 13 September 2017.

Performative Dimension of Zygmunt Bauman’s Social Thought, ‘’23rd International Conference on Social Science and Humanities’, Imperial College, Londyn, 11, 12 September 2017.

– a paper within a panel discussion: Issues of Migration in the Perspective of Humanities, ‘Migrations within contemporary Poland and Europe’, Polish Academy of Science, Kraków, 29 May 2017.

– Freedom and Security in Liquid Modernity. An Analysis of Civilisation Threats in the Work of Zygmunt Bauman, Commission for the Studies of the Threats of Civilisation of the Polish Academy of Sciences, Kraków, 25 May 2017.

– a paper within a panel discussion: Liquid Modernity. A Theory Beyond Postmodernity, University of Warsaw, 21 February 2017.

Liquid modernity in Poland at the beginning of the 21st Century – from Zygmunt Bauman cultural perspective, ‘Social Change from Cultural Perspective. Lessons from Chinese and Polish Experiences. Ideas and Empirical Studies’, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Social Development  Chinese Academy of Social Sciences, Warszawa, 28-29 November 2016.

Challenges for Education in a Consumerist Utopia, ‘ 2nd Conference on Utopia and Education’, University of Wrocław, 29 September 2016.

Travelling Concepts in the Social Theory of Zygmunt Bauman, ‘16th Polish Sociological Congress’, Gdańsk,14-17 September 2016.

Zygmunt Bauman’s Work in the Context of the Contemporary Theories of Culture, School of Sociology and Social Policy, Universty of Leeds, 17 February 2016.

– Work and Life of Zygmunt Bauman in the Contexts of the Polish 1968 Political Crisis, ‘Shibboleth 1967/1968’, Polish Academy of Science, University of Warsaw, Warsaw, 2-4 December 2015.

Freedom and Subjugation in Liquid Modernity: A Critique of Contemporary Culture in the Works of Zygmunt Bauman, ‘Freedom of Culture – Culture of Freedom’, University of Łódź, 3-4 October 2015.

Turning-points of 1956, 1968, 1980, 1989 in the works of Zygmunt Bauman, ‘Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland’, University of Oxford, 11-12 June 2015.

– Liquid Modernity and the Holocaust. Zygmunt  Bauman’s thoughts on the lesson of the Holocaust for the 21st Century, ‘The Holocaust and the Contemporary World’, Jagiellonian University in Cracow, 23-24 April 2015.

Other

Workshops in Recent Years

European Research Grants – Workshop, Jagiellonian University, Krakow, January 2017.

Research Team Management Training Course, Foundation for Polish Science, Poznań, November 2015.

The Craft of Scientific Writing, Foundation for Polish Science, Warszawa, July 2015.

Mentoring as a tool of Scientist’s Personal Development, Foundation for Polish Science, Warszawa, July 2015.

Negotiations for Scientists, Foundation for Polish Science, Kraków, October 2014.

Project Management in Research, Foundation for Polish Science, Kraków, October 2014.

Non-scientific interests

– theater, cinema, literature, art, photography, dance, travelling, hiking

IFiS PAN

Log In

Create an account