Anna E. Kubiak

Bibliografia

Bibliografia

Publications:

http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2015_1_eng.html

http://www.journalstudiesanthropology.ro/en/no-6-2016/r46/

Books:

1997 – Delicje i Lewa Ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce (Delicacy And The Left Krishna’s Hand. Creation and evolution of Hare Krishna Movement in Poland), IFiS PAN, Warszawa

2005 – Jednak New Age (New Age After All), Santorski & Co, Warszawa

2007 – Nostalgia (Nostalgia), Stopka, Łomża

2014 – INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności (OTHER DEATHS. Anthropology of dying and mourning in late modernity), Universitas, Kraków

2015 – Pogrzeby to nasze życie (Funerals are our lives), IFiS, Warsaw 

2017 – The main editor of the reader and the author of the introduction: Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Antologia (Social and cultural representations of death: An anthology), Nomos, Kraków.

 Articles:

1990 – “Agnihotra” (Agnihotra) and “Obraz i percepcja kultury Dalekiego Wschodu w Polsce” (Image and the perception of the Far East culture in Poland), in: T. Doktór (ed.) Ruchy pogranicza nauki i religii, Uniwersytet Warszawski, 131-206, 78-103

1992 – “Kreacja wspólnoty. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny w Polsce” (Creation of the community. The International Society of Krishna Consciousness in Poland), Społeczeństwo Otwarte 2, 33-37

1992 – “Wspólnota świadomości Kryszny w Polsce” (Krishna Consciousness Society in Poland), Przegląd Religioznawczy 1 (163), 97-116

1993 – “Powrót sacrum?” (The return of sacrum?) in: A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (eds.) Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 113-128

1994 – “Krótki tekst o totalu” (Briefly about total), Społeczeństwo Otwarte 3, 22-25

1994 – “Głód Mitu” (The Hunger of Myth), ExLibris, nr 53, 3

1994 – with Elżbieta Hałas: “Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna” (Collective conversion to Hare Krishna movement), in: Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (ed.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicze społeczeństwa polskiego, Wyd. Oficyna Naukowa, 1997, 126-141

1995 – “Indiana Jones wśród Dogonów” (Indiana Jones among Dogons), Ex Libris, nr 73, 15-16

1995 – “New Age niejedno ma imię” (New Age has more than one name), Społeczeństwo Otwarte 1, 17-21

1995 – “Dlaczego de Mello?” (Why de Mello?), Ex Libris, 69, 10

1995 – “New Age – zjawisko kultury ponowoczesnej” (New Age – phenomenon of postmodern culture), in: M.Gołaszewska (ed.) Oblicza nowej duchowości Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 301-322

1996 – “Ciało w nowych ruchach religijnych” (The Body in New Religious Movements), Nomos, nr 14, 105-116

1996 – “Duch na sprzedaż, czyli Festiwal NEW AGE w Krakowie” (The Ghost for Sale, festival NEW AGE in Cracow), Nomos, nr 14, 129-139

1996 – “Co przyniesie Nowy Wiek?” (What the New Age can bring?), Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 2-6

1996 – “Nadchodzi Nowy Wiek” (The New Age is coming), Ex Libris, 10, 10

1997 – “Czy istnieje kobieca duchowość?” (Does feminine spirituality exist?), Społeczeństwo Otwarte 1997, 1, 24-28

1997 – “Klimaty New Age – strefy, pogranicza, prognozy” (New Age Climates – spheres, peripherals, forecasts), Przegląd Religioznawczy, 4/186, 129-142

1997 – “O jedności w wielości. Relacja z czwartej europejskiej konferencji transpersonalnej: 17-22 VIII 1997, Warszawa, Zamek Ujazdowski” (About Unity in Plurality, Review from European Transpersonal Conference), Przegląd Religioznawczy, 4/186, 285-288

1997 – udział w opublikowanej dyskusji (participation in discussion with Zygmunt Bauman), in: Zeidler-Janiszewska A. (ed.) O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury (Chances and traps of postmodern world), Instytut Kultury, Warszawa, 160-162

1998 – “Kosmologia i antropologia uzdrawiania” (Cosmology and anthropology of healing), Promocja zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa, nr 14, 40-53

1998 – “Powrót trzeciej siły” (Return of the Third Force), the review of the book: Wouter J. Hanegraaff, New Age religion and western culture. Esotericism in the mirror of secular thought, Leiden, New York, Koln, E.J.Brill 1996), Nomos nr 22/23, 197-198

1998 – “Brudne misie czystych relacji czyli rzecz o nostalgii w kulturze” (Dirty teddy beards or the thing about the nostalgia in culture), Konteksty, nr 3/4, 167-169

1999 – “Le Nouvel Age, conspiration postmoderne”, Social Compass, vol. 46 no. 2, 135-143

1999 – “O ponowoczesności New Age raz jeszcze” (About postmodernity of New Age again), in: M. Kempny, G. Woroniecka (eds.), Religia i kultura w globalizującym się świecie (Religion and culture in a globalized world), Kraków, Nomos, 71-78

2001 – “Syn marnotrawny. Tradycje w New Age” (The prodigal son. Traditions in New Age), in: A. Jawłowska (ed.), Wokół problemów tożsamości (Around problems of identity), Uniwersytet Warszawaski, ISNS wyd. LTW, Warszawa, 280-303

2001 – “The prodigal son”, in: M. Kempny, A. Jawłowska (eds.), Identity in Transformation. Postmodernity, Postcommunism and Globalisation, Praeger Publishers, 115-126

2002 – “Nowy paradygmat Wodnika” (New paradigme of Aquarius), Kultura i Społeczeństwo, Warszawa, tom XLVI, nr 1, 5-22

2002 – “Obcy z kosmosu. Opowieści o UFO” (Aliens from Cosmos. Tales about UFO), Kultura popularna, Kraków, wydanie drugie, 157-166

2002 – “Duchowość Nowej Ery” (Spirituality of New Age), Studia Socjologiczne, Warszawa, nr 1, 43-60

2002 – “New Age Made In Poland”, Przegląd Religioznawczy, Warszawa, nr 1, 67-80

2002 – “Religijność Nowego Millenium” (Religiosity of New Millenium), in: Marcin Karaś (ed.), Definicja religii. Studia i szkice (The definition of religion), Kraków, UJ, 233-242

2002 – “Sztuka New Age” (New Age Art), Konteksty, Warszawa, nr 3-4, 178-186

2003 – “niewidzialna religia” (invisible religion), Encyklopedia “Religia”, PWN, Warszawa

2003 – “Obszary kobiecej duchowości” (Womens’ spiritualities fields), in: E. Pakszys, M. Baer (ed.), Obszary kultur kobiecych w badaniach plci/rodzaju, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 113-132

2003 – “Języki nowej duchowości” (New Age Languages), in: S. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński (eds.) Granice współczesności (The borders of modernity), Wyd. Sekcja Antropologii Spolecznej PTS, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa, 79-105

2003 – “Literatura New Age” (New Age Literature), in: A. Jawłowska, G. Woroniecka (eds.), Kultura w procesie zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych (Culture in the process of change), Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 199-221

2004 – “Nostalgia i kłopoty z kulturą” (Nostalgia and the predicament of culture), Kultura popularna, nr 1

2004 – “Miejsca alternatywnych pielgrzymek” (Places of alternative pilgrimages), in: A. Jawłowska, M. Kempny, M. Jacyno (eds.) Kultura w czasach globalizacji (Culture in the globalized time), IFiS PAN, Warszawa, 73-86

2004 – “New Age or How to Commune?”, in: James Lewis (ed.), The Encyclopedic Sourcebook of New Age Religions, Amherst, New York, Prometheus Books, 376-382

2004 – “New Age: religia ery konsumpcji” (New Age: religion of the consumption era), in: M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska (eds.), Od kontestacji do konsumpcji, U.W., Warszawa, 135-144

2004 – “Nostalgia i konfluentne wspólnoty” (Nostalgia and confluent communities), Konteksty nr 1-2, 40-43

2005 – “New Age – Perfect Religion in the Globalized Culture”, in: M. Moravcikova (ed.) NEW AGE, Institute for State-Church Relations, Bratislava, 263-277

2006 – “New Age – Mythicizing Old Myths”, in: I. Borowik (ed.) Religions, Churches and Religiosity in Post Communist Europe, Nomos, Krakow, 231-239

2007 – “Aliens from the Cosmos: A Discourse of Contemporary UFO Myths”, in: D. Tumminia (ed.) Alien Worlds. Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact, Syracuse, University Press, 210-216

2007 – “Old Myths, New Mythicising”, in: D. Kemp, J. R. Lewis (eds.) Handbook of New Age, Brill, Boston, 255-262

2007 – „Dzienniki – zmagania z metaforą” (Diaries – fighting with the metaphore), in: A. Wieczorkiewicz (ed.) Ucieleśnienia, IFiS PAN, Warszawa, 122-136

2007 – „Inne Śmierci” (Other Deaths), in: Kultura i Społeczeństwo, LI, no. 1, 169-187

2008 – “O lęku przed śmiercią” (About the fear of death), in: W. Pawluczuk, S. Zagorski (eds.) Czego się boimy? (What are we afried of?), Stopka, Łomża, 23-32

2009 – “Wirtualna pamięć i upamiętnienie” (Virtual memory and mourning), in: J.Mucha (ed.) Nie tylko Internet (Not only Internet), Nomos, Kraków, 98-108

2009 – „Polska kostucha” (The Polish Grim Reaper), Kultura i Społeczeństwo, no. 3, 115-128

2009 – “The social memoralization of death on the Web”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 121-128

2010 – “The hocpice movement: the example of conflict between the process of personalized and rationalized institutionalization”, Sociologia, no. 3, 237-254

2010 – “Von Hagens’ Bestiary and Sacrifice’s Crisis”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 193-204

2011 – “The discourse of biopower against disturbances of the boundary between life and death”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 481-490

2012 – “Debata o eutanazji i biowładza” (The debate on euthanasia and biopower), Studia Socjologiczne, no 3, 105-122

2013 – “Tanatologia jako dziedzina humanistyki” (Thanatology as a field of humanistic studies), Edukacja Etyczna, no 5, 5-38

2014 – „Żałoba on-line. Cybernetyczne obcowanie” (On-line mourning”), in: Chachulski T., Snopek J., Ślusarska M. (eds.) „Religijność w dobie popkultury” (Religiosity In the pop culture age”), UKSW, Warszawa, 127-145

 2015 – Prawne i ekonomiczne aspekty polskiej branży funeralnej – spojrzenie antropologa (Legal and economic aspects of the Polish funaral industry), in: Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Jacek GołaczyńskiJacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkut (eds.), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, Wrocław (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808)

2015 – “Assisted dying in the context of biopower, Anthropological Notebooks, 21 (1),  23-35

2015 – 2015 – Legal and Economic Issues of the Polish Funeral Industry, (http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_19_II/8_Abstract%20kubiak.pdf), Annales Universitatis Apulensis. Serie Historica, nr 19, 141-147

2015 – Polish Funerals: History and Contemporary Changes (http://www.journalstudiesanthropology.ro/pdf/polish-funerals-history-and-contemporary-changes-1456152893.pdf),

Anthropological Researches and Studies, nr 6, 33-42

2016 – Kultura pochówku w Polsce (Funeral culture in Poland), in: Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Jan Hartman, Marta Szabat (eds.), 2016, Woulters Kluwer, Warszawa

2016 – Nowi aktorzy społecznego dramatu w polskiej kulturze pochówku (New actors in the social drama in the Polish funeral culture), in: Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce, J. Kurczewska, M. Karkowska (eds.), 2016, IFiS PAN, Warszawa

2017 – “Subversions on the border of life and death”, Death Studies, 7(41).

2018 – “Civilized and wild heterotopia – the case of the Polish cemeteries”, Anthropological Researches and Studies, 8, 276-284.

 

Informacje

Imię i nazwisko

Anna E. Kubiak

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. nadzw. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Faculty member, Name of Faculty: Sociology; Graduate Student Advisor; Member of the Faculty Committee

E-mail

akubiak@ifispan.waw.pl

Strona www

http://www.ifispan.pl/members/akubiakifispan-waw-pl

Pokój

236

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Badań nad Religią

Obszary zainteresowań naukowych

death studies, assisted death, end-of-life care, the quality of life in the last stage of the life course, dignity of dying, visual anthropology, trauma and memory studies

Skrócony biogram

Anna E. Kubiak is a cultural anthropologist, a Professor at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. She is the author of books: Delicje i Lewa Ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce (Delicacy and the Left Krishna’s Hand), IFiS, Warsaw 1997; Jednak New Age (NEW AGE After All), Santorski & Co, Warsaw 2005; Nostalgia i inne tęsknoty (Nostalgia and other longing), Stopka, Łomża 2007; INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności (OTHER DEATHS. Anthropology of dying and mourning in late modernity), Universitas, Warsaw 2014; Pogrzeby to nasze życie (Funerals are our lives), IFiS PAN, Warsaw 2015; The main editor of the reader and the author of the introduction: Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Antologia (Social and cultural representations of death. An anthology), Nomos, Kraków, 2017.

Her research interests include death studies, assisted death, end-of-life care, the quality of life in the last stage of the life course, dignity of dying, trauma and memory studies, and visual anthropology. After publishing her article on euthanasia and physician aid in dying titled: Assisted dying in the context of biopower (http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2015_1_eng.html) she is writing a book on this topic.

 

Wykształcenie

2007                Habilitation Diploma in Sociology

                        Name of Faculty: Sociology/ Department: Sociology, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

1995                PhD

                        Name of Faculty: Sociology/ Department: Sociology, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

1987                Master

                        Name of Faculty: Cultural Anthropology/ Department: History, Name of University: Warsaw University/Institution: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Country: Poland

Doświadczenie zawodowe

·         CURRENT POSITION(S)

2019                Current Position: Professor

                        Name of Faculty: Sociology/ Department: Sociology, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

2014-2019       Current Position: Lecturer      

                        Name of Faculty: Sociology/ Department: Graduate School for Social Research, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

·         PREVIOUS POSITIONS

2011-2019       Position held: Associate Professor

                        Name of Faculty: Sociology/ Department: Sociology, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

1994-2007       Position held: Adjunct

                        Name of Faculty: Sociology/ Department: Sociology, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

1987–1989      Position held: Assistant

                        Name of Faculty: Management/ Name of University: Institute of Management Sciences / Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

1994-2019      Associated Member, Polish Sociological Association/Poland

2013-2019      Associated Member, Association for the Study of Death and Society/Great Britain

2013-2019      Associated Member, Dying and Bereavement Interest Group, a SIG of Society for Medical Anthropology/US

Udział w redakcjach czasopism lub serii wydawniczych

20132019      Review Board, Philosophy Study/US

20132019      Review Board, Ethic Education / Jagiellonian University/Poland

20132019      Reviewer, Philosophy Study/US 

20132019      Reviewer, Ethic Education / Jagiellonian University/Poland

Realizowane projekty badawcze

2010-2012 The research project “The evolution of funeral culture in Poland. The funeral industry perspective”, supported by The Ministry of Science and Higher Education, grant No.: 116081739

1999 – 2004 The cooperation with Lancaster University. The research project: “The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices”

1996 – 2001 The research project: “New Age Culture in Poland: Manifestations, Milieu, Significance”, supported by the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, grant No.: 1150/1998

1996 The research in Glastonbury

1995 The research on Findhorn Community

1994-1995     With Prof. Alain Touraine, New social actors in postcommunist countries/Centre d’Analise et d’Interpretation Sociologiques ETHESS, Paris/France

1990 – 1993 The research on Hare Krishna Movement

 

Zagraniczne doświadczenia naukowe
  • RESEARCH VISITS

2009                2 weeks research visit at the University of Bath, Great Britain, supported by the British Academy

1997                Three-month research visit at the University of Copenhagen, Denmark, supported by the Denmark Academy

 

1996                One-month research visit at the London School of Economics and King’s College, London, Great Britain, supported by the British Academy

 

Stypendia naukowe

– 1992-1993 – Democracy Fellowship, the New School for Social Research, New York; visiting scholar,  Columbia University

– 1997 – the University of Copenhagen, Denmark

– 2003 – Schumacher College, Great Britain

 

Nagrody i wyróżnienia

1997Stanislaw Ossowski Award received from  the Institute of Philosophy and Sociology

Dorobek organizatorski

2018                            Organization of the panel: “Assisted Death in the Context of Biopolitics and Bioeconomy” during the international conference: “The Politics of Death”/Great Britain

2018                 Organization of the conference on death, dying and representations of death/ Country: Poland

2017                 Organization of the conference on death, dying and representations of death/ Country: Poland

2015                           Co-organizer of the conference “Socio-psycho-medical changes in the contemporary family”, the Francis I. Rainer Anthropology Institute of the Romanian Academy

1997                            Co-organizer of the international conference: “Structuring of Identities in 20th Century Europe: East/West Convergencies and Divergencies” in Poland

Działalność dydaktyczna

2014-2017       Teaching position: Lecturer, Topic: Visual Anthropology, Department: Graduate School for Social Research, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

2013-2014       Teaching position: Lecturer, Topic: Sociology of Death, Department: Graduate School for Social Research, Name of University: Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland

Promowane doktoraty

dr Justyna Orłowska, Living in the sinking islands. Cultural approach to attitudes toward sea level threat on example of the Maldives

mgr Michał Bielecki, Dealing with the Traumatic Past: Indonesian Genocide of 1965-66 and a Half-Century of Silence

mgr Christina Kosteva, Contemporary Russian popular culture: the transformation of the genre of prisoner’s song (“Russian chanson”) from a culture of protest to commercialized propaganda of “Russian world” and its impact on the formation of cultural identity

 

 

 

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

– 26-30.06 1995 – the conference “The Regulation by Religion of Nature and the Body” organized by International Society for the Sociology of Religion in Quebec City, Canada; the paper: “Ambivalence of carnality”

– 30.08-3.09.1995 – the conference “Fusion or Fission” organized by European Sociological Association in Budapest, Hungary

– 16-18.12.1995 – the conference “New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe After the Fall of Communism” organized by Jagiellonian University in Cracow, Poland; the paper: “New Age – a Postmodern Conspiracy”

– 1995 – participation in the international research project of “New social actors in postcommunist countries”, organized by professor Alain Touraine (Centre d’Analise et d’Interpretation Sociologiques ETHESS, Paris)

– 12.06-8.07.1995 – participation in the international conference in Findhorn, Scotland: “Imagining the Millennium”, participation in workshops organised in Findhorn Foundation

– 02.1996 – 1-month research visit in London School of Economics (participation in seminars of Eileen Barker), King’s College (participation in seminars of Peter Clarke), London, Bath Great Britain

– 04-06.1997 – 3-months research visit at the University of Copenhagen, Denmark

– 20-23.11.1997 – organizing the international conference: “Structuring of Identities in 20th Century Europe: East/West Convergencies and Divergencies” in Konstancin-Jeziorna, a paper: “The prodigal son: new spiritualities”

– 9-10.06.1999 – participation in workshop in cooperation with Lancaster University, The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices. The paper “Old myths, new mythicizeing”, Warsaw

– 1-05.05.2001 – participation in workshop in cooperation with Lancaster University, The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices; Lancaster University

– 3-04.05.2003 – participation in workshop in cooperation with Lancaster University, The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices; Lancaster University; the paper: “Confluent communities”

– 30.05-01.06.2003 – participation in the international conference: Alternative Spiritualities and New Age Studies, The Open University, Milton Keynes, Great Britain, the paper: New Age Languages

– 11.05-30.05.2003 – participation in the seminar: New cosmology, Schumacher College, Great Britain

– 02-04.12.2004 – participation in the international conference: Making Sense Of Dying And Death, Vienna, the paper: “New Attitudes towards Death And Alternative Spiritualities”

– 2009 – 2 weeks research on death studies, Bath, CDAS

– 09.12.06.2009 – participation in the international conference: Death, Dying & Disposal, Durham, the paper: “Polish Identity – Dead March”

– 25-27.06.2009 – participation in the international conference: Dying and Death, Alba Iulia, the paper: „Virtual memoralization of death”

– 3-5.09.2010 – participation in the international conference: Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Alba Iulia, the paper: “Von Hagens’ atrocities and sacrifice’s crisis”

– 29.09-01.10.2011 – participation in the international conference: Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Alba Iulia, the paper: “The discourse of biopower against disturbances of the boundary between life and death”

– 4.11-6.11.2013 – participation in the international conference: Self harm, suicide and assisted suicide, Athens, the paper: “Assisted Dying in the Context of Biopower”

2013-2014      – cooperation with the Romanian Academy of Social Sciences

-7-8.10. 2015 – co-organizer of the conference: Socio-psycho-medical changes in the contemporary family, the Francis I. Rainer Anthropology Institute of the Romanian Academy, Bucharest, the paper: “The Polish Funeral Culture”

– 2- 6.09.2015 – participation in the international conference: Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Alba Iulia, the paper: “Legal and economic issues of the Polish funeral industry”

– 13.02.2017 – participation in the international conference:  The role of cemeteries as green urban spaces, NIKU, Oslo, the paper:”Civilized and wild heterotopy of the Polish cemeteries”

– 4-5.10.2017 – participation in the international conference: Individual, family, society – contemporary challenges, Bucharest, Romania, at the “Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy, the paper: “The Polish cemetery as a historical archive of family bonds”

– 5-6.10.2017 – participation in the international conference: Mapping New Directions in Sociology of Social Problems: Approaches, Methodologies and Social Contexts, the paper: „The problem of testimony and witness in the case of assisted death”.

8-9.06.2018 – Participation in the international conference “The Politics of Death” in Bath, 2 papers: “Introduction. Biopolitics and bioeconomy as the framework of the analysis of end of life issues” and “Theories of biopolitics and bioeconomy: implications for assisted death issue”. Organization of the panel: “Assisted Death in the Context of Biopolitics and Bioeconomy”

 

11-12.10.2018 – Participation in the international conference “Social innovativeness in Europe and Asia” in Warsaw, paper: “Assisted death and the resistance toward biopolitics”.

 

Dorobek popularyzatorski

in media

Inne

Publications

Books:

1997 – Delicje i Lewa Ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce (Delicacy And The Left Krishna’s Hand. Creation and evolution of Hare Krishna Movement in Poland), IFiS PAN, Warszawa

2005 – Jednak New Age (New Age after all), Santorski & Co, Warszawa

2007 – Nostalgia (Nostalgia), Stopka, Łomża

2014 – INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności (OTHER DEATHS. Anthropology of dying and mourning in late modernity), Universitas, Kraków

2015 – Pogrzeby to nasze życie (Funerals are our lives), IFiS, Warszawa

2017 – the main editor of the reader and the author of the introduction: Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Antologia (Social and cultural representation of death. Anthology), Nomos, Kraków.

Articles:

1990 – “Agnihotra” (Agnihotra) and “Obraz i percepcja kultury Dalekiego Wschodu w Polsce” (Image and the perception of the Far East culture in Poland), in: T. Doktór (ed.) Ruchy pogranicza nauki i religii, Uniwersytet Warszawski, 131-206, 78-103

1992 – “Kreacja wspólnoty. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny w Polsce” (Creation of the community. The International Society of Krishna Consciousness in Poland), Społeczeństwo Otwarte 2, 33-37

1992 – “Wspólnota świadomości Kryszny w Polsce” (Krishna Consciousness Society in Poland), Przegląd Religioznawczy 1 (163), 97-116

1993 – “Powrót sacrum?” (The return of sacrum?) in: A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (eds.) Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 113-128

1994 – “Krótki tekst o totalu” (Briefly about total), Społeczeństwo Otwarte 3, 22-25

1994 – “Głód Mitu” (The Hunger of Myth), ExLibris, nr 53, 3

1994 – with Elżbieta Hałas: “Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna” (Collective conversion to Hare Krishna movement), in: Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (ed.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicze społeczeństwa polskiego, Wyd. Oficyna Naukowa, 1997, 126-141

1995 – “Indiana Jones wśród Dogonów” (Indiana Jones among Dogons), Ex Libris, nr 73, 15-16

1995 – “New Age niejedno ma imię” (New Age has more than one name), Społeczeństwo Otwarte 1, 17-21

1995 – “Dlaczego de Mello?” (Why de Mello?), Ex Libris, 69, 10

1995 – “New Age – zjawisko kultury ponowoczesnej” (New Age – phenomenon of postmodern culture), in: M.Gołaszewska (ed.) Oblicza nowej duchowości Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 301-322

1996 – “Ciało w nowych ruchach religijnych” (The Body in New Religious Movements), Nomos, nr 14, 105-116

1996 – “Duch na sprzedaż, czyli Festiwal NEW AGE w Krakowie” (The Ghost for Sale, festival NEW AGE in Cracow), Nomos, nr 14, 129-139

1996 – “Co przyniesie Nowy Wiek?” (What the New Age can bring?), Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 2-6

1996 – “Nadchodzi Nowy Wiek” (The New Age is coming), Ex Libris, 10, 10

1997 – “Czy istnieje kobieca duchowość?” (Does feminine spirituality exist?), Społeczeństwo Otwarte 1997, 1, 24-28

1997 – “Klimaty New Age – strefy, pogranicza, prognozy” (New Age Climates – spheres, peripherals, forecasts), Przegląd Religioznawczy, 4/186, 129-142

1997 – “O jedności w wielości. Relacja z czwartej europejskiej konferencji transpersonalnej: 17-22 VIII 1997, Warszawa, Zamek Ujazdowski” (About Unity in Plurality, Review from European Transpersonal Conference), Przegląd Religioznawczy, 4/186, 285-288

1997 – udział w opublikowanej dyskusji (participation in discussion with Zygmunt Bauman), in: Zeidler-Janiszewska A. (ed.) O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury (Chances and traps of postmodern world), Instytut Kultury, Warszawa, 160-162

1998 – “Kosmologia i antropologia uzdrawiania” (Cosmology and anthropology of healing), Promocja zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa, nr 14, 40-53

1998 – “Powrót trzeciej siły” (Return of the Third Force), the review of the book: Wouter J. Hanegraaff, New Age religion and western culture. Esotericism in the mirror of secular thought, Leiden, New York, Koln, E.J.Brill 1996), Nomos nr 22/23, 197-198

1998 – “Brudne misie czystych relacji czyli rzecz o nostalgii w kulturze” (Dirty teddy beards or the thing about the nostalgia in culture), Konteksty, nr 3/4, 167-169

1999 – “Le Nouvel Age, conspiration postmoderne”, Social Compass, vol. 46 no. 2, 135-143

1999 – “O ponowoczesności New Age raz jeszcze” (About postmodernity of New Age again), in: M. Kempny, G. Woroniecka (eds.), Religia i kultura w globalizującym się świecie (Religion and culture in a globalized world), Kraków, Nomos, 71-78

2001 – “Syn marnotrawny. Tradycje w New Age” (The prodigal son. Traditions in New Age), in: A. Jawłowska (ed.), Wokół problemów tożsamości (Around problems of identity), Uniwersytet Warszawaski, ISNS wyd. LTW, Warszawa, 280-303

2001 – “The prodigal son”, in: M. Kempny, A. Jawłowska (eds.), Identity in Transformation. Postmodernity, Postcommunism and Globalisation, Praeger Publishers, 115-126

2002 – “Nowy paradygmat Wodnika” (New paradigme of Aquarius), Kultura i Społeczeństwo, Warszawa, tom XLVI, nr 1, 5-22

2002 – “Obcy z kosmosu. Opowieści o UFO” (Aliens from Cosmos. Tales about UFO), Kultura popularna, Kraków, wydanie drugie, 157-166

2002 – “Duchowość Nowej Ery” (Spirituality of New Age), Studia Socjologiczne, Warszawa, nr 1, 43-60

2002 – “New Age Made In Poland”, Przegląd Religioznawczy, Warszawa, nr 1, 67-80

2002 – “Religijność Nowego Millenium” (Religiosity of New Millenium), in: Marcin Karaś (ed.), Definicja religii. Studia i szkice (The definition of religion), Kraków, UJ, 233-242

2002 – “Sztuka New Age” (New Age Art), Konteksty, Warszawa, nr 3-4, 178-186

2003 – “niewidzialna religia” (invisible religion), Encyklopedia “Religia”, PWN, Warszawa

2003 – “Obszary kobiecej duchowości” (Womens’ spiritualities fields), in: E. Pakszys, M. Baer (ed.), Obszary kultur kobiecych w badaniach plci/rodzaju, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 113-132

2003 – “Języki nowej duchowości” (New Age Languages), in: S. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński (eds.) Granice współczesności (The borders of modernity), Wyd. Sekcja Antropologii Spolecznej PTS, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa, 79-105

2003 – “Literatura New Age” (New Age Literature), in: A. Jawłowska, G. Woroniecka (eds.), Kultura w procesie zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych (Culture in the process of change), Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 199-221

2004 – “Nostalgia i kłopoty z kulturą” (Nostalgia and the predicament of culture), Kultura popularna, nr 1

2004 – “Miejsca alternatywnych pielgrzymek” (Places of alternative pilgrimages), in: A. Jawłowska, M. Kempny, M. Jacyno (eds.) Kultura w czasach globalizacji (Culture in the globalized time), IFiS PAN, Warszawa, 73-86

2004 – “New Age or How to Commune?”, in: James Lewis (ed.), The Encyclopedic Sourcebook of New Age Religions, Amherst, New York, Prometheus Books, 376-382

2004 – “New Age: religia ery konsumpcji” (New Age: religion of the consumption era), in: M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska (eds.), Od kontestacji do konsumpcji, U.W., Warszawa, 135-144

2004 – “Nostalgia i konfluentne wspólnoty” (Nostalgia and confluent communities), Konteksty nr 1-2, 40-43

2005 – “New Age – Perfect Religion in the Globalized Culture”, in: M. Moravcikova (ed.) NEW AGE, Institute for State-Church Relations, Bratislava, 263-277

2006 – “New Age – Mythicizing Old Myths”, in: I. Borowik (ed.) Religions, Churches and Religiosity in Post Communist Europe, Nomos, Krakow, 231-239

2007 – “Aliens from the Cosmos: A Discourse of Contemporary UFO Myths”, in: D. Tumminia (ed.) Alien Worlds. Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact, Syracuse, University Press, 210-216

2007 – “Old Myths, New Mythicising”, in: D. Kemp, J. R. Lewis (eds.) Handbook of New Age, Brill, Boston, 255-262

2007 – „Dzienniki – zmagania z metaforą” (Diaries – fighting with the metaphore), in: A. Wieczorkiewicz (ed.) Ucieleśnienia, IFiS PAN, Warszawa, 122-136

2007 – „Inne Śmierci” (Other Deaths), in: Kultura i Społeczeństwo, LI, no. 1, 169-187

2008 – “O lęku przed śmiercią” (About the fear of death), in: W. Pawluczuk, S. Zagorski (eds.) Czego się boimy? (What are we afried of?), Stopka, Łomża, 23-32

2009 – “Wirtualna pamięć i upamiętnienie” (Virtual memory and mourning), in: J.Mucha (ed.) Nie tylko Internet (Not only Internet), Nomos, Kraków, 98-108

2009 – „Polska kostucha” (The Polish Grim Reaper), Kultura i Społeczeństwo, no. 3, 115-128

2009 – “The social memoralization of death on the Web”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 121-128

2010 – “The hocpice movement: the example of conflict between the process of personalized and rationalized institutionalization”, Sociologia, no. 3, 237-254

2010 – “Von Hagens’ Bestiary and Sacrifice’s Crisis”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 193-204

2011 – “The discourse of biopower against disturbances of the boundary between life and death”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 481-490

2012 – “Debata o eutanazji i biowładza” (The debate on euthanasia and biopower), Studia Socjologiczne, no 3, 105-122

2013 – “Tanatologia jako dziedzina humanistyki” (Thanatology as a field of humanistic studies), Edukacja Etyczna, no 5, 5-38

2014 – „Żałoba on-line. Cybernetyczne obcowanie” (On-line mourning”), in: Chachulski T., Snopek J., Ślusarska M. (eds.) „Religijność w dobie popkultury” (Religiosity In the pop culture age”), UKSW, Warszawa, 127-145

2015 – “Assisted dying in the context of biopower”, Anthropological Notebooks, XXI, 1(21), 23-35

2016 – “Legal and Economic Issues of the Polish Funeral Industry”, Annales Universitatis Apulensis. Serie Historica, II, 19, 141-147

2016 – „Polish Funerals: History and Contemporary Changes”, Anthropological Researches and Studies, 6(2), 33-42

2016 – “Prawne i ekonomiczne aspekty polskiej branży funeralnej – spojrzenie antropologa (Legal and economic apects of the Polish funeral industry – anthropological gaze), in: Mazurkiewicz J. (ed.) Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, Wrocław, 520-532

2016 – „Kultura pochówku w Polsce” (Funeral culture In Poland), in: Hartman J., Szabat M. (eds), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Woulters Kluwer, Warszawa, 35-48

2016 – „Nowi aktorzy społecznego dramatu w polskiej kulturze pochówku”, in: Karkowska M., Kurczewska J. (eds) Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce, IFiS, Warszawa, 589-606.

2017 – “Subversions on the border of life and death”, Death Studies, 7(41).

 

Publikacje:

http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2015_1_eng.html

http://www.journalstudiesanthropology.ro/en/no-6-2016/r46/

Książki:

1997 – “Delicje i Lewa Ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce”, IFiS PAN, Warszawa

2005 – “Jednak New Age”, Santorski & Co, Warszawa

2007 – “Nostalgia i inne tęsknoty”, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża

2014 – „INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności”, Universitas, Kraków

2015 – “Pogrzeby to nasze życie”, IFiS PAN, Warszawa

2015 – “Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci”, Nomos, Kraków

 

Artykuły przed uzyskaniem stopnia doktora:

1990 – “Agnihotra” oraz “Obraz i percepcja kultury Dalekiego Wschodu w Polsce”, w: T. Doktór (red.) Ruchy pogranicza nauki i religii, Uniwersytet Warszawski, s. 131-206, s. 78-103

1992 – “Kreacja wspólnoty. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny w Polsce”, Społeczeństwo Otwarte nr 2, s. 33-37

1992 – “Wspólnota świadomości Kryszny w Polsce”, Przegląd Religioznawczy nr 1 (163), s. 97-116

1993 – “Powrót sacrum?”, w: A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (red.) Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa, IFiS PAN, s. 113-128

1994 – “Krótki tekst o totalu”, Społeczeństwo Otwarte nr 3, s. 22-25

 

Artykuły po uzyskaniu stopnia doktora w książkach zbiorowych:

1995 – “New Age – zjawisko kultury ponowoczesnej”, w: M.Gołaszewska (red.) Oblicza nowej duchowości, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 301-322

1997 – z Elżbietą Hałas: “Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna”, w: Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicze społeczeństwa polskiego, Wyd. Oficyna Naukowa, s. 126-141

1997 – udział w opublikowanej dyskusji, w: A. Zeidler-Janiszewska (red.) O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury, Instytut Kultury, Warszawa, s. 160-162

1999 – “O ponowoczesności New Age raz jeszcze”, w: M. Kempny, G. Woroniecka, Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków, Nomos, s. 71-78

2001 – “Syn marnotrawny. Tradycje w New Age”, w: A. Jawłowska (ed.), Wokół problemów tożsamości, Uniwersytet Warszawski, ISNS wyd. LTW, Warszawa, s. 280-303

2001 – “The prodigal son”, w: M. Kempny, A. Jawłowska (red.), Identity in Transformation. Postmodernity, Postcommunism and Globalisation, Praeger Publishers, s. 115-126

2002 – “Religijność Nowego Millenium”, w: Marcin Karaś (red.), Definicja religii. Studia i szkice, Kraków, UJ, s. 233-242

2003 – “niewidzialna religia”, hasło w Encyklopedii “Religia”, tom VII, PWN, Warszawa, s. 313-314

2003 – “Obszary kobiecej duchowości”, w: E. Pakszys, M. Baer (red.), Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 113-132

2003 – “Języki nowej duchowości”, w: S. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński (red.) Granice współczesności, Wyd. Sekcja Antropologii Społecznej PTS, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa, s. 79-105

2003 – “Literatura New Age”, w: A. Jawłowska, G. Woroniecka (ed.), Kultura w procesie zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 199-221

2004 – “Miejsca alternatywnych pielgrzymek”, w: A. Jawłowska, M. Kempny, M. Jacyno (red.) Kultura w czasach globalizacji, IFiS PAN, Warszawa, s. 73-86

2004 – “New Age or How to Commune?”, w: James Lewis (red.), The Encyclopedic Sourcebook of New Age Religions, Amherst, New York, Prometheus Books, s. 376-382

2004 – “New Age: religia ery konsumpcji”, w: M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska (red.), Od kontestacji do konsumpcji, U.W., Warszawa, s. 135-144

2005 – “New Age – Perfect Religion in the Globalized Culture”, w: M. Moravcikova (ed.) NEW AGE, Institute for State-Church Relations, Bratislava, s. 263-287

2006 – “New Age – Mythicizing Old Myths”, w: I. Borowik (red.) Religions, Churches and Religiosity in Post Communist Europe, Nomos, Kraków, s. 231-239

2007 – “Aliens from the Cosmos: A Discourse of Contemporary UFO Myths”, w: D. Tumminia (ed.) Alien Worlds. Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact, Syracuse, University Press, s. 210-216

2007 – “Old Myths, New Mythicising”, w: D. Kemp, J. R. Lewis (eds.) Handbook of New Age, Brill, Boston, s. 255-262

2007 – „Dzienniki chorych” – zmagania z metaforą, w: A. Wieczorkiewicz (red.) Ucieleśnienia, IFiS PAN, Warszawa, 122-136

2008 – “O lęku przed śmiercią”, w: W. Pawluczuk, S. Zagórski (red.) Czego się boimy?, Stopka, Łomża, s. 23-32

2009 – Wirtualna pamięć i upamiętnienie, w: J. Mucha (red.) Nie tylko Internet,  Nomos, Kraków, 98-108

2009 – The social memoralization of death on the Web, w: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 121-128

2010 – Von Hagen’s Bestiary and Sacrifice’s Crisis, w: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 193-204

2011 – The discourse of biopower against disturbances of the boundary between life and Heath, w: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 481-490

2014 – Żałoba on-line. Cybernetyczne obcowanie, w: Chachulski T., Snopek J., Ślusarska M. (red.) Religijność w dobie popkultury, Wyd. UKSW, Warszawa, 127-145

 

2015 – “Assisted dying in the context of biopower”, Anthropological Notebooks, XXI, 1(21), 23-35

2016 – “Legal and Economic Issues of the Polish Funeral Industry”, Annales Universitatis Apulensis. Serie Historica, II, 19, 141-147

2016 – „Polish Funerals: History and Contemporary Changes”, Anthropological Researches and Studies, 6(2), 33-42

2016 – “Prawne i ekonomiczne aspekty polskiej branży funeralnej – spojrzenie antropologa (Legal and economic apects of the Polish funeral industry – anthropological gaze), in: Mazurkiewicz J. (ed.) Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, Wrocław, 520-532

2016 – „Kultura pochówku w Polsce” (Funeral culture In Poland), in: Hartman J., Szabat M. (eds), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Woulters Kluwer, Warszawa, 35-48

2016 – „Nowi aktorzy społecznego dramatu w polskiej kulturze pochówku”, in: Karkowska M., Kurczewska J. (eds) Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce, IFiS, Warszawa, 589-606.

 

 

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

1996 – “Ciało w nowych ruchach religijnych”, Nomos, nr 14, s. 105-116

1996 – “Duch na sprzedaż, czyli Festiwal NEW AGE w Krakowie”, Nomos, nr 14, s. 129-139

1997 – z Elżbietą Halas: “Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna”, Kultura i Społeczeństwo

1997 – “Klimaty New Age – strefy, pogranicza, prognozy”, Przegląd Religioznawczy nr 4/186, s. 129-142

1997 – “O jedności w wielości. Relacja z czwartej europejskiej konferencji transpersonalnej: 17-22 VIII 1997, Warszawa, Zamek Ujazdowski”, Przegląd Religioznawczy nr 4/186, s. 285-288

1998 – “Brudne misie czystych relacji, czyli rzecz o nostalgii w kulturze”, Konteksty nr 3/4, s. 167-169

1999 – “Le Nouvel Age, conspiration postmoderne”, Social Compass, vol. 46 no. 2, s. 135-143

2002 – “Nowy paradygmat Wodnika”, Kultura i Społeczeństwo, Warszawa, tom XLVI, nr 1, s. 5-22

2002 – “Duchowość Nowej Ery”, Studia Socjologiczne, Warszawa, nr 1, s. 43-60

2002 – “New Age Made In Poland”, Przegląd Religioznawczy, wersja angielskojęzyczna, Warszawa, nr 1, s. 67-80

2002 – “Sztuka New Age”, Konteksty, Warszawa, nr 3-4, s. 178-186

2004 – “Nostalgia i konfluentne wspólnoty”, Konteksty nr 1-2, s. 40-43

2004 – “Jacek”, Konteksty, nr 3-4, s. 244

2006 – “Marian Kempny”, Studia Socjologiczne, nr 2, s. 19-21

2007 – „Inne Śmierci”, w: Kultura I Społeczeństwo, LI, nr. 1, s. 169-187

2009 – Polska kostucha, Kultura i Społeczeństwo, no. 3, 115-128

2010 – The hospice movement: the example of conflict between the process of personalized and rationalized institutionalization, Sociologia, no. 3, 237-254

2012 – Debata o eutanazji wobec biowładzy (The debate on euthanasia and biopower), Studia Socjologiczne, nr 3, 105-122

2013 – “Tanatologia jako dziedzina humanistyki”, Edukacja Etyczna, nr 5, 5-38

2015 – “Assisted dying in the context of biopower, Anthropological Notebooks, 21 (1),  23-35

2015 – 2015 – Legal and Economic Issues of the Polish Funeral Industry, (http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_19_II/8_Abstract%20kubiak.pdf), Annales Universitatis Apulensis. Serie Historica, nr 19, 141-147

2015 – Polish Funerals: History and Contemporary Changes (http://www.journalstudiesanthropology.ro/pdf/polish-funerals-history-and-contemporary-changes-1456152893.pdf),

Anthropological Researches and Studies, nr 6, 33-42

2015 – “Assisted dying in the context of biopower”, Anthropological Notebooks, XXI, 1(21), 23-35

2016 – “Legal and Economic Issues of the Polish Funeral Industry”, Annales Universitatis Apulensis. Serie Historica, II, 19, 141-147

2016 – „Polish Funerals: History and Contemporary Changes”, Anthropological Researches and Studies, 6(2), 33-42

2016 – “Prawne i ekonomiczne aspekty polskiej branży funeralnej – spojrzenie antropologa (Legal and economic apects of the Polish funeral industry – anthropological gaze), in: Mazurkiewicz J. (ed.) Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, Wrocław, 520-532

2016 – „Kultura pochówku w Polsce” (Funeral culture In Poland), in: Hartman J., Szabat M. (eds), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Woulters Kluwer, Warszawa, 35-48

2016 – „Nowi aktorzy społecznego dramatu w polskiej kulturze pochówku”, in: Karkowska M., Kurczewska J. (eds) Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce, IFiS, Warszawa, 589-606.

2017 – “Subversions on the border of life and death”, Death Studies, 7(41).

Artykuły w czasopismach popularnonaukowych:

1995 – “New Age nie jedno ma imię”, Społeczeństwo Otwarte nr 1, s. 17-21

1996 – “Co przyniesie Nowy Wiek?”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 8, s. 2-6

1997 – “Czy istnieje kobieca duchowość?”, Społeczeństwo Otwarte nr 1, s. 24-28

1998 – “Kosmologia i antropologia uzdrawiania”, Promocja zdrowia, Instytut Kardiologii nr 14, s. 40-53

2002 – “Obcy z kosmosu. Opowieści o UFO”, Kultura popularna, Kraków, wydanie drugie, s. 157-166

2004 – “Nostalgia i kłopoty z kulturą”, Kultura popularna, nr 1, s. 15-20

2004 – “Czy może istnieć religia jednoosobowa?”, (op.cit.,) nr 16, s. 2

2004 – “Masz wiadomość”, (op.cit.,) nr 17-18, s. 19

Zainteresowania pozanaukowe

photography

Information

Short Profile

Anna E. Kubiak is a cultural anthropologist, a Professor at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. She is the author of books: Delicje i Lewa Ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce (Delicacy and the Left Krishna’s Hand), IFiS, Warsaw 1997; Jednak New Age (NEW AGE After All), Santorski & Co, Warsaw 2005; Nostalgia i inne tęsknoty (Nostalgia and other longing), Stopka, Łomża 2007; INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności (OTHER DEATHS. Anthropology of dying and mourning in late modernity), Universitas, Warsaw 2014; Pogrzeby to nasze życie (Funerals are our lives), IFiS PAN, Warsaw 2015; The main editor of the reader and the author of the introduction: Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Antologia (Social and cultural representations of death. An anthology), Nomos, Kraków, 2017.

 Her research interests include death studies, assisted death, end-of-life care, the quality of life in the last stage of the life course, dignity of dying, trauma and memory studies, and visual anthropology. After publishing her article on euthanasia and physician aid in dying titled: Assisted dying in the context of biopower (http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2015_1_eng.html) she is writing a book on this topic.

 

Educational Background

– 2007: habilitation diploma in sociology. The dissertation: “New Age after all”.

– 1995: Ph. D. diploma in sociology. The dissertation: “Community of Krishna Consciousness. Creation and evolution of communitas”.

– 1992-1993: the scholarship of the Democracy Fellowship, the New School for Social Research in New York, USA; visiting scholar at Columbia University.

– 1989-1994: doctoral studies in sociology, in the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences.

– 1987: M.A. diploma in cultural anthropology, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Warsaw University.

– language ability: English: – fluent

Russian – fair

Work Experience

– 2019: Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

– 2011-2019: Associate Professor, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences 

– 1994 – 2011: Adjunct, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

– 1987-1989: Assistant, Institute of Management Sciences, Polish Academy of Sciences

Functions held in academic organizations, societies, and scientific bodies

1994-2019      Associated Member, Polish Sociological Association/Poland

2013-2019      Associated Member, Association for the Study of Death and Society/Great Britain

2013-2019      Associated Member, Dying and Bereavement Interest Group, a SIG of Society for Medical Anthropology/US

Editor in journals/publication series

Philosophy Study, USA
Edukacja Etyczna (Ethic Education), Poland

Research projects

2010-2012 The research project “The evolution of funeral culture in Poland. The funeral industry perspective”, supported by The Ministry of Science and Higher Education, grant No.: 116081739

1999 – 2004 The cooperation with Lancaster University. The research project: “The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices”

1996 – 2001 The research project: “New Age Culture in Poland: Manifestations, Milieu, Significance”, supported by the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, grant No.: 1150/1998

02.1996 The research in Glastonbury

1994-1995      New social actors in postcommunist countries/Centre d’Analise et d’Interpretation Sociologiques ETHESS, Paris/France 

12.06-8.07.1995 The research on Findhorn Community

1990 – 1993 The research on Hare Krishna Movement

Research visits

2009                2 weeks research visit at the University of Bath, Great Britain, supported by the British Academy

1997                Three-month research visit at the University of Copenhagen, Denmark, supported by the Denmark Academy

1996                One-month research visit at the London School of Economics and King’s College, London, Great Britain, supported by the British Academy

 

Scientific experience abroad

– 26-30.06 1995 – the conference “The Regulation by Religion of Nature and the Body” organized by International Society for the Sociology of Religion in Quebec City, Canada; the paper: “Ambivalence of carnality”

– 30.08-3.09.1995 – the conference “Fusion or Fission” organized by European Sociological Association in Budapest, Hungary

– 16-18.12.1995 – the conference “New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe After the Fall of Communism” organized by Jagiellonian University in Cracow, Poland; the paper: “New Age – a Postmodern Conspiracy”

– 1995 – participation in the international research project of “New social actors in postcommunist countries”, organized by professor Alain Touraine (Centre d’Analise et d’Interpretation Sociologiques ETHESS, Paris)

– 12.06-8.07.1995 – participation in the international conference in Findhorn, Scotland: “Imagining the Millennium”, participation in workshops organised in Findhorn Foundation

– 02.1996 – 1-month research visit in London School of Economics (participation in seminars of Eileen Barker), King’s College (participation in seminars of Peter Clarke), London, Bath Great Britain

– 04-06.1997 – 3-months research visit at the University of Copenhagen, Denmark

– 20-23.11.1997 – organizing the international conference: “Structuring of Identities in 20th Century Europe: East/West Convergencies and Divergencies” in Konstancin-Jeziorna, a paper: “The prodigal son: new spiritualities”

– 9-10.06.1999 – participation in workshop in cooperation with Lancaster University, The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices. The paper “Old myths, new mythicizeing”, Warsaw

– 1-05.05.2001 – participation in workshop in cooperation with Lancaster University, The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices; Lancaster University

– 3-04.05.2003 – participation in workshop in cooperation with Lancaster University, The constitution of society in a globalising world: societal margins, citizenship and cultural interstices; Lancaster University; the paper: “Confluent communities”

– 30.05-01.06.2003 – participation in the international conference: Alternative Spiritualities and New Age Studies, The Open University, Milton Keynes, Great Britain, the paper: New Age Languages

– 11.05-30.05.2003 – participation in the seminar: New cosmology, Schumacher College, Great Britain

– 02-04.12.2004 – participation in the international conference: Making Sense Of Dying And Death, Vienna, the paper: “New Attitudes towards Death And Alternative Spiritualities”

– 2009 – 2 weeks research on tanathological literature, Bath, CDAS

– 09.12.06.2009 – participation in the international conference: Death, Dying & Disposal, Durham, the paper: “Polish Identity – Dead March”

– 25-27.06.2009 – participation in the international conference: Dying and Death, Alba Iulia, the paper: „Virtual memoralization of death”

– 3-5.09.2010 – participation in the international conference: Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Alba Iulia, the paper: “Von Hagens’ atrocities and sacrifice’s crisis”

– 29.09-01.10.2011 – participation in the international conference: Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Alba Iulia, the paper: “The discourse of biopower against disturbances of the boundary between life and death”

– 4.11-6.11.2013 – participation in the international conference: Self harm, suicide and assisted suicide, Athens, the paper: “Assisted Dying in the Context of Biopower”

– 2013-2014 – cooperation with the Romanian Academy of Social Sciences

– 7-8.10. 2015 – Co-organizer of the conference “Socio-psycho-medical changes in the contemporary family”, the Francis I. Rainer Anthropology Institute of the Romanian Academy, Bucharest: paper entitled “The Polish Funeral Culture”

– 2- 6.09.2015 – Participation in the international conference “Dying and Death in 18th-21st Century Europe”, Alba Iulia: paper entitled “Legal and economic issues of the Polish funeral industry”

– 13.02.2017 – Participation in the international conference The role of cemeteries as green urban spaces”, NIKU, Oslo: paper entitled: “Civilized and wild heterotopy of the Polish cemeteries”

– 4-5.10.2017 – Participation in the international conference “Individual, family, society – contemporary challenges”, Bucharest, Romania, at the Francisc I. Rainer Anthropology Institute of the Romanian Academy: paper entitled “The Polish cemetery as a historical archive of family bonds”

– 5-6.10.2017 – Participation in the international conference “Mapping New Directions in Sociology of Social Problems: Approaches, Methodologies and Social Contexts”: paper entitled “The problem of testimony and witness in the case of assisted death”.

– 8-9.06.2018 – Participation in the international conference “The Politics of Death” in Bath, 2 papers: “Introduction. Biopolitics and bioeconomy as the framework of the analysis of end of life issues” and “Theories of biopolitics and bioeconomy: implications for assisted death issue”. Organization of the panel: “Assisted Death in the Context of Biopolitics and Bioeconomy”

– 11-12.10.2018 – Participation in the international conference “Social innovativeness in Europe and Asia” in Warsaw, paper: “Assisted death and the resistance toward biopolitics”.

Stipends

– 1992-1993: Democracy Fellowship in New School for Social Research, New York; visiting scholar in Columbia University

– 04-06.1997 – scholarship, University of Copenhagen, Denmark

– 11.05-30.05.2003 – scholarship in Schumacher College, United Kingdom

Awards and distinctions

Stanislaw Ossowski award for the book “Delicacy and the Left Krishna’s Hand. Creation and evolution of Hare Krishna Movement in Poland”, IFiS PAN, Warszawa 1997

Organizational activities

2018                            Organization of the panel: “Assisted Death in the Context of Biopolitics and Bioeconomy” during the international conference: “The Politics of Death”/Great Britain

2018                 Organization of the conference on death, dying and representations of death/ Country: Poland

2017                 Organization of the conference on death, dying and representations of death/ Country: Poland

2015                           Co-organizer of the conference “Socio-psycho-medical changes in the contemporary family”, the Francis I. Rainer Anthropology Institute of the Romanian Academy

1997                            Co-organizer of the international conference: “Structuring of Identities in 20th Century Europe: East/West Convergencies and Divergencies” in Poland

Teaching activity

Sociology of Death – Graduate School for Social Research

Visual anthropology and sociology: the method, the document and the subject of empirical research – Graduate School for Social Research

Supervision of PhD dissertations

dr Justyna Orłowska, Living in the sinking islands. Cultural approach to attitudes toward sea level threat on example of the Maldives

mgr Michał Bielecki, Dealing with the Traumatic Past: Indonesian Genocide of 1965-66 and a Half-Century of Silence

mgr Christina Kosteva, Contemporary Russian popular culture: the transformation of the genre of prisoner’s song (“Russian chanson”) from a culture of protest to commercialized propaganda of “Russian world” and its impact on the formation of cultural identity

 

 

Presentations at conferences, symposia, seminars

see above

Promotion of scientific activity

In media

Other

Publications:

http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2015_1_eng.html

http://www.journalstudiesanthropology.ro/en/no-6-2016/r46/

Books:

1997 – Delicje i Lewa Ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce (Delicacy And The Left Krishna’s Hand. Creation and evolution of Hare Krishna Movement in Poland), IFiS PAN, Warszawa

2005 – Jednak New Age (New Age After All), Santorski & Co, Warszawa

2007 – Nostalgia (Nostalgia), Stopka, Łomża

2014 – INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności (OTHER DEATHS. Anthropology of dying and mourning in late modernity), Universitas, Kraków

2015 – Pogrzeby to nasze życie (Funerals are our lives), IFiS, Warsaw 

2017 – The main editor of the reader and the author of the introduction: Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. Antologia (Social and cultural representations of death: An anthology), Nomos, Kraków.

 Articles:

1990 – “Agnihotra” (Agnihotra) and “Obraz i percepcja kultury Dalekiego Wschodu w Polsce” (Image and the perception of the Far East culture in Poland), in: T. Doktór (ed.) Ruchy pogranicza nauki i religii, Uniwersytet Warszawski, 131-206, 78-103

1992 – “Kreacja wspólnoty. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny w Polsce” (Creation of the community. The International Society of Krishna Consciousness in Poland), Społeczeństwo Otwarte 2, 33-37

1992 – “Wspólnota świadomości Kryszny w Polsce” (Krishna Consciousness Society in Poland), Przegląd Religioznawczy 1 (163), 97-116

1993 – “Powrót sacrum?” (The return of sacrum?) in: A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (eds.) Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa, IFiS PAN, 113-128

1994 – “Krótki tekst o totalu” (Briefly about total), Społeczeństwo Otwarte 3, 22-25

1994 – “Głód Mitu” (The Hunger of Myth), ExLibris, nr 53, 3

1994 – with Elżbieta Hałas: “Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna” (Collective conversion to Hare Krishna movement), in: Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (ed.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicze społeczeństwa polskiego, Wyd. Oficyna Naukowa, 1997, 126-141

1995 – “Indiana Jones wśród Dogonów” (Indiana Jones among Dogons), Ex Libris, nr 73, 15-16

1995 – “New Age niejedno ma imię” (New Age has more than one name), Społeczeństwo Otwarte 1, 17-21

1995 – “Dlaczego de Mello?” (Why de Mello?), Ex Libris, 69, 10

1995 – “New Age – zjawisko kultury ponowoczesnej” (New Age – phenomenon of postmodern culture), in: M.Gołaszewska (ed.) Oblicza nowej duchowości Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 301-322

1996 – “Ciało w nowych ruchach religijnych” (The Body in New Religious Movements), Nomos, nr 14, 105-116

1996 – “Duch na sprzedaż, czyli Festiwal NEW AGE w Krakowie” (The Ghost for Sale, festival NEW AGE in Cracow), Nomos, nr 14, 129-139

1996 – “Co przyniesie Nowy Wiek?” (What the New Age can bring?), Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 2-6

1996 – “Nadchodzi Nowy Wiek” (The New Age is coming), Ex Libris, 10, 10

1997 – “Czy istnieje kobieca duchowość?” (Does feminine spirituality exist?), Społeczeństwo Otwarte 1997, 1, 24-28

1997 – “Klimaty New Age – strefy, pogranicza, prognozy” (New Age Climates – spheres, peripherals, forecasts), Przegląd Religioznawczy, 4/186, 129-142

1997 – “O jedności w wielości. Relacja z czwartej europejskiej konferencji transpersonalnej: 17-22 VIII 1997, Warszawa, Zamek Ujazdowski” (About Unity in Plurality, Review from European Transpersonal Conference), Przegląd Religioznawczy, 4/186, 285-288

1997 – udział w opublikowanej dyskusji (participation in discussion with Zygmunt Bauman), in: Zeidler-Janiszewska A. (ed.) O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata. Materiały z seminarium profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury (Chances and traps of postmodern world), Instytut Kultury, Warszawa, 160-162

1998 – “Kosmologia i antropologia uzdrawiania” (Cosmology and anthropology of healing), Promocja zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa, nr 14, 40-53

1998 – “Powrót trzeciej siły” (Return of the Third Force), the review of the book: Wouter J. Hanegraaff, New Age religion and western culture. Esotericism in the mirror of secular thought, Leiden, New York, Koln, E.J.Brill 1996), Nomos nr 22/23, 197-198

1998 – “Brudne misie czystych relacji czyli rzecz o nostalgii w kulturze” (Dirty teddy beards or the thing about the nostalgia in culture), Konteksty, nr 3/4, 167-169

1999 – “Le Nouvel Age, conspiration postmoderne”, Social Compass, vol. 46 no. 2, 135-143

1999 – “O ponowoczesności New Age raz jeszcze” (About postmodernity of New Age again), in: M. Kempny, G. Woroniecka (eds.), Religia i kultura w globalizującym się świecie (Religion and culture in a globalized world), Kraków, Nomos, 71-78

2001 – “Syn marnotrawny. Tradycje w New Age” (The prodigal son. Traditions in New Age), in: A. Jawłowska (ed.), Wokół problemów tożsamości (Around problems of identity), Uniwersytet Warszawaski, ISNS wyd. LTW, Warszawa, 280-303

2001 – “The prodigal son”, in: M. Kempny, A. Jawłowska (eds.), Identity in Transformation. Postmodernity, Postcommunism and Globalisation, Praeger Publishers, 115-126

2002 – “Nowy paradygmat Wodnika” (New paradigme of Aquarius), Kultura i Społeczeństwo, Warszawa, tom XLVI, nr 1, 5-22

2002 – “Obcy z kosmosu. Opowieści o UFO” (Aliens from Cosmos. Tales about UFO), Kultura popularna, Kraków, wydanie drugie, 157-166

2002 – “Duchowość Nowej Ery” (Spirituality of New Age), Studia Socjologiczne, Warszawa, nr 1, 43-60

2002 – “New Age Made In Poland”, Przegląd Religioznawczy, Warszawa, nr 1, 67-80

2002 – “Religijność Nowego Millenium” (Religiosity of New Millenium), in: Marcin Karaś (ed.), Definicja religii. Studia i szkice (The definition of religion), Kraków, UJ, 233-242

2002 – “Sztuka New Age” (New Age Art), Konteksty, Warszawa, nr 3-4, 178-186

2003 – “niewidzialna religia” (invisible religion), Encyklopedia “Religia”, PWN, Warszawa

2003 – “Obszary kobiecej duchowości” (Womens’ spiritualities fields), in: E. Pakszys, M. Baer (ed.), Obszary kultur kobiecych w badaniach plci/rodzaju, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 113-132

2003 – “Języki nowej duchowości” (New Age Languages), in: S. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński (eds.) Granice współczesności (The borders of modernity), Wyd. Sekcja Antropologii Spolecznej PTS, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa, 79-105

2003 – “Literatura New Age” (New Age Literature), in: A. Jawłowska, G. Woroniecka (eds.), Kultura w procesie zmiany. Z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych (Culture in the process of change), Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 199-221

2004 – “Nostalgia i kłopoty z kulturą” (Nostalgia and the predicament of culture), Kultura popularna, nr 1

2004 – “Miejsca alternatywnych pielgrzymek” (Places of alternative pilgrimages), in: A. Jawłowska, M. Kempny, M. Jacyno (eds.) Kultura w czasach globalizacji (Culture in the globalized time), IFiS PAN, Warszawa, 73-86

2004 – “New Age or How to Commune?”, in: James Lewis (ed.), The Encyclopedic Sourcebook of New Age Religions, Amherst, New York, Prometheus Books, 376-382

2004 – “New Age: religia ery konsumpcji” (New Age: religion of the consumption era), in: M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska (eds.), Od kontestacji do konsumpcji, U.W., Warszawa, 135-144

2004 – “Nostalgia i konfluentne wspólnoty” (Nostalgia and confluent communities), Konteksty nr 1-2, 40-43

2005 – “New Age – Perfect Religion in the Globalized Culture”, in: M. Moravcikova (ed.) NEW AGE, Institute for State-Church Relations, Bratislava, 263-277

2006 – “New Age – Mythicizing Old Myths”, in: I. Borowik (ed.) Religions, Churches and Religiosity in Post Communist Europe, Nomos, Krakow, 231-239

2007 – “Aliens from the Cosmos: A Discourse of Contemporary UFO Myths”, in: D. Tumminia (ed.) Alien Worlds. Social and Religious Dimensions of Extraterrestrial Contact, Syracuse, University Press, 210-216

2007 – “Old Myths, New Mythicising”, in: D. Kemp, J. R. Lewis (eds.) Handbook of New Age, Brill, Boston, 255-262

2007 – „Dzienniki – zmagania z metaforą” (Diaries – fighting with the metaphore), in: A. Wieczorkiewicz (ed.) Ucieleśnienia, IFiS PAN, Warszawa, 122-136

2007 – „Inne Śmierci” (Other Deaths), in: Kultura i Społeczeństwo, LI, no. 1, 169-187

2008 – “O lęku przed śmiercią” (About the fear of death), in: W. Pawluczuk, S. Zagorski (eds.) Czego się boimy? (What are we afried of?), Stopka, Łomża, 23-32

2009 – “Wirtualna pamięć i upamiętnienie” (Virtual memory and mourning), in: J.Mucha (ed.) Nie tylko Internet (Not only Internet), Nomos, Kraków, 98-108

2009 – „Polska kostucha” (The Polish Grim Reaper), Kultura i Społeczeństwo, no. 3, 115-128

2009 – “The social memoralization of death on the Web”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 121-128

2010 – “The hocpice movement: the example of conflict between the process of personalized and rationalized institutionalization”, Sociologia, no. 3, 237-254

2010 – “Von Hagens’ Bestiary and Sacrifice’s Crisis”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 193-204

2011 – “The discourse of biopower against disturbances of the boundary between life and death”, in: M. Rotar (ed.), Dying and Death in 18th-21st Century, Alba Iulia University, 481-490

2012 – “Debata o eutanazji i biowładza” (The debate on euthanasia and biopower), Studia Socjologiczne, no 3, 105-122

2013 – “Tanatologia jako dziedzina humanistyki” (Thanatology as a field of humanistic studies), Edukacja Etyczna, no 5, 5-38

2014 – „Żałoba on-line. Cybernetyczne obcowanie” (On-line mourning”), in: Chachulski T., Snopek J., Ślusarska M. (eds.) „Religijność w dobie popkultury” (Religiosity In the pop culture age”), UKSW, Warszawa, 127-145

 2015 – Prawne i ekonomiczne aspekty polskiej branży funeralnej – spojrzenie antropologa (Legal and economic aspects of the Polish funaral industry), in: Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Jacek GołaczyńskiJacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkut (eds.), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersystetu Wrocławskiego, Wrocław (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808)

2015 – “Assisted dying in the context of biopower, Anthropological Notebooks, 21 (1),  23-35

2015 – 2015 – Legal and Economic Issues of the Polish Funeral Industry, (http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_19_II/8_Abstract%20kubiak.pdf), Annales Universitatis Apulensis. Serie Historica, nr 19, 141-147

2015 – Polish Funerals: History and Contemporary Changes (http://www.journalstudiesanthropology.ro/pdf/polish-funerals-history-and-contemporary-changes-1456152893.pdf),

Anthropological Researches and Studies, nr 6, 33-42

2016 – Kultura pochówku w Polsce (Funeral culture in Poland), in: Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Jan Hartman, Marta Szabat (eds.), 2016, Woulters Kluwer, Warszawa

2016 – Nowi aktorzy społecznego dramatu w polskiej kulturze pochówku (New actors in the social drama in the Polish funeral culture), in: Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce, J. Kurczewska, M. Karkowska (eds.), 2016, IFiS PAN, Warszawa

2017 – “Subversions on the border of life and death”, Death Studies, 7(41).

2018 – “Civilized and wild heterotopia – the case of the Polish cemeteries”, Anthropological Researches and Studies, 8, 276-284.

 ·         INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES (if applicable)

2007-2019       Faculty member, Name of Faculty: Sociology/ Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland 

2010 2019    Graduate Student Advisor, Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland 

2007 2019    Member of the Faculty Committee, Institute of Philosophy and Sociology/ Institution: Polish Academy of Sciences, Country: Poland 

·         REVIEWING ACTIVITIES (if applicable)

2016-2017       Scientific Advisory Board, Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy/Romania

20132019      Review Board, Philosophy Study/US

20132019      Review Board, Ethic Education / Jagiellonian University/Poland

20132019      Reviewer, Philosophy Study/US 

20132019      Reviewer, Ethic Education / Jagiellonian University/Poland

·         MAJOR COLLABORATIONS (if applicable)

1999–2004      Prof. John Urry, Prof. Paul Heelas, The constitution of society in a globalising world: Societal margins, citizenship and cultural interstices/Lancaster University/Great Britain

1994-1995      Prof. Alain Touraine, New social actors in postcommunist countries/Centre d’Analise et d’Interpretation Sociologiques ETHESS, Paris/France 

 

The scientific proposal. End-of-life care, the quality of life  in the last stage of life course and dignity of dying in Poland, in comparative perspective

 

 

 

 

Non-scientific interests

Photography

IFiS PAN

Log In

Create an account