Seminarium: Mechanizmy poznania geometrycznego

Dnia 15 grudnia 2015 w Pałacu Staszica odbyło się kolejne posiedzenie comiesięcznego ogólnopolskiego seminarium Filozofia Kognitywistyki. Przedmiotem dyskusji była propozycja projektu badawczego dr. Mateusza Hohola (IFiS PAN) „Mechanizmy poznania geometrycznego”.

W szczególności, przedyskutowany został aktualny stan badań kognitywistyki matematyki, która koncentruje się przede wszystkim na poznaniu numerycznym, zaniedbując poznanie geometryczne. Przedstawiono zarówno istniejące propozycje modelowania procesów poznawczych, w których geometria traktowana jest jako explanans oraz badania, w których geometrię traktuje się jako explanadum. Do tych ostatnich należą w szczególności badania psychologii rozwojowej nad konstrukcją reprezentacji przestrzeni, badania nad wrodzonymi systemami orientacji przestrzennej prowadzone przez etologów i psychologów czy neurobiologiczne badania nad mapami przestrzennymi.

W dyskusji wskazano, że wyniki te nie doprowadziły dotychczas do powstania spójnej teorii poznania geometrycznego, a mówienie o „wrodzoności” pewnych systemów często jest również wątpliwe metodologicznie. W kolejnej części dyskutowano nad związkami geometrii oraz języka – zarówno w kontekście historii nauki (dowody Euklidesa wykorzystywały zarówno diagramy, jak i język formularny), jak i w kontekście kształtowania się pełnego poznania geometrycznego w kontekście ontogenetycznym (język prawdopodobnie pozwala przezwyciężyć ograniczenia protogeometrycznych mechanizmów poznania przestrzennego). Ostatnia część seminarium poświęcona była mechanizmom stabilności i precyzji pojęciowej w geometrii oraz związkom poznania geometrycznego i numerycznego.

Seminarium zgromadziło zarówno pracowników Zakładu Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN (prof. Marcin Miłkowski, dr Paweł Gładziejewski, dr Mateusz Hohol, mgr Jakub Matyja) innych zakładów IFiS PAN, jak i naukowców z innych ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Warszawski. W seminarium udział wzięli również doktoranci ze Szkoły Nauk Społecznych PAN i UW.

Seminarium Filozofia Kognitywistyki odbyło się w ramach projektu „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych” (NCN, Sonata Bis 5, DEC-2014/14/E/HS1/00803).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account