Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Dr hab. Sławomir Mazurek, prof. nadzw. – Kierownik
Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw.
Dr hab. Przemysław Parszutowicz, prof. nadzw.
Dr hab. Wojciech Starzyńskiprof. nadzw.

Zakład powstał 1 października 2003 r. z połączenia istniejącego od 1955 roku Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej oraz istniejącego od roku 1990 Zakładu Historii Filozofii Współczesnej. Zatrudnia pięć osób oraz na stałe współpracuje z emerytowanymi profesorami Zakładu. Od 1 października 2013 roku kieruje nim dr hab. Sławomir Mazurek, prof. IFiS PAN.

Zadaniem Zakładu jest kontynuowanie badań w zakresie nowożytnej myśli filozoficzno-społecznej i filozofii współczesnej. Profil tematyczny Zakładu jest dość szeroki i obejmuje badania nad europejską filozofią czasów nowożytnych i współczesnych (Niemcy, Anglia, Francja, Włochy, Polska i Rosja), w tym również badania nad recepcją różnych nurtów myśli europejskiej w Polsce. Uwzględniane są zagadnienia z filozofii ścisłej (metafizyka, filozofia religii i epistemologia), jak i z filozofii społecznej. Obecnie w ramach Zakładu funkcjonuje Zespół Badań nad Filozofią Nowożytną (kierowany przez prof. Danilo Facca).

W ramach Zakładu podejmowane są następujące tematy badawcze:

 • Wittgenstein, brytyjska filozofia analityczna oraz zastosowanie filozofii lingwistycznej w etyce i naukach społecznych, zwłaszcza w socjologii;
 • metafizyka nowożytna (Kartezjusz) i jej wpływy na filozofię współczesną, zwłaszcza fenomenologię francuską;
 • historia filozofii w epoce wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji filozofii starożytnej w wersji humanistycznej i renesansowej;
 • edytorstwo nowożytnych tekstów filozoficznych;
 • polska neoscholastyka XVII i XVIII wieku na tle scholastyki europejskiej epoki baroku w jej różnych wariantach konfesyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metafizyki i logiki;
 • historia rosyjskiej filozofii i myśli społecznej XIX i XX wieku, szczególnie tzw. rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego i jego powiązań z myślą zachodnią;
 • najnowsza historia idei – studia nad przeobrażeniami koncepcji historiozoficznych w II połowie XX wieku;
 • historia filozofii Oświecenia, w szczególności francuskiego i polskiego;
 • historia i teoria transcendentalizmu niemieckiego;
 • kantyzm, neokantyzm, filozofia Ernsta Cassirera;
 • metodologia nauk humanistycznych.

W Zakładzie prowadzona jest redakcja i sekretariat czasopisma „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” – jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism filozoficznych, założonego przez Bronisław Baczkę, Jana Garewicza i Leszka Kołakowskiego. (www.ahf.ifispan.pl).

Zakład utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe z instytucjami naukowymi z Francji, Włoch, Węgier, Brazylii, Niemiec, Czech i Słowacji. Prowadzi także comiesięczne seminarium poświęcone historii filozofii.

Z Zakładem związani byli:

Prof. dr hab. Stanisław Borzym (emerytowany profesor IFiS PAN) – wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista w zakresie filozofii polskiej XIX i XX w. (zwłaszcza w powiązaniu z myślą francuską i niemiecką) oraz historii filozofii nowożytnej. Wieloletni redaktor naczelny rocznika „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”. Opublikował m.in. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984; Filozofia polska 1900-1950, Wrocław 1991; Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993; Obecność ryzyka. Szkice z filozofii powszechnej, Warszawa 1998; Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Warszawa 2003; Hamann i inni. Szkice filozoficzne, Warszawa 2009.

Prof. dr hab. Zbigniew Ogonowski (emerytowany profesor IFiS PAN) – historyk filozofii i idei. Opublikował m.in. Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku (1958), Locke (1972), Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. 700 lat myśli polskiej, cz. I i II (1979), Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVIII (współaut. i red.) (1989), Myśl ariańska w Polsce XVII wieku. Antologia tekstów (1991), Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej (1992). Były redaktor naczelny „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej)”, obecnie członek jego Rady Programowej.

Prof. dr hab. Marian Skrzypek (emerytowany profesor IFiS PAN) – romanista i historyk filozofii oraz religii. Specjalizuje się w badaniach myśli oświeceniowej, głównie francuskiej i polskiej. Autor monografii na temat Diderota, Holbacha, Maréchala oraz tłumacz ich dzieł. Napisał także: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa (1989); w ramach serii „700 lat myśli polskiej” opublikował tom poświęcony filozofii polskiej w latach 1700-1763. Ostatnio przełożył i opracował Dzieła filozoficzne La Mettrie’go (Warszawa 2011). Jest laureatem francuskich Palm Akademickich.
e-mail: mskrzype@ifispan.waw.pl

Prof. dr hab. Lech Szczucki (emerytowany profesor IFiS PAN) – historyk filozofii i kultury. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Główne prace: Marcin Czechowic. Studium z dziejów antytrynitaiyzmu polskiego, 1964; Michał Seruet. Wybór pism i dokumentów, 1967; Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku, 1972; W kręgu myślicieli heretyckich, 1972; Filozofia i myśl społeczna XVI wieku (700 lat myśli polskiej), 1978; Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku, 1993; Humaniści, heretycy i inkwizytorzy, 2006. Były redaktor naczelny „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, obecnie członek Rady Programowej pisma.

Adres: Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00–330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 118
tel. +48 22 657 27 31
 
Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account