ESS

Wizyta ankietera

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,

Dziękuję za odwiedzenie strony przeznaczonej dla osób wylosowanych do udziału w prowadzonym przez nas badaniu „Europejski Sondaż Społeczny” (ESS), edycja 8.

Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące spraw, z którymi do nas lub do naszych ankieterów zwracały się osoby wylosowane do udziału we wcześniejszych edycjach badania ESS.

Narodowy Koordynator Projektu „Europejski Sondaż Społeczny”
Prof. dr hab. Paweł B. Sztabiński

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Skąd został pozyskany do badania mój adres i dane osobowe (imię i nazwisko)?

Adres i dane osobowe zostały pozyskane z Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji. Dysponuje on spisem wszystkich mieszkańców Polski. Przed każdą edycją Europejskiego Sondażu Społecznego, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zwraca się do Dyrekcji Departamentu Ewidencji Państwowych z prośbą o wylosowanie próby reprezentatywnej ludności Polski według podanych przez nas kryteriów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące doboru próby można znaleźć na stronie Dobór próby w 8 edycji Europejskiego Sondażu Społecznego w Polsce .

 

Jak przechowywane są dane osobowe? Kto ma do nich dostęp?

Dane wylosowanych osób, które otrzymaliśmy z Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji, przechowywane są w specjalnie zabezpieczonym komputerze. Dostęp do nich mają tylko dwie osoby - pracownicy Polskiej Akademii Nauk - które ukończyły specjalne szkolenie w zakresie zabezpieczenia tych danych (zob.: Skąd został pozyskany do badania mój adres i dane osobowe (imię i nazwisko)?).

Dlaczego zostałem/am objęty/a badaniem?

Badaniem objęte są wylosowane osoby w wieku 15 lat i więcej. Do obecnej, 8. edycji badania Europejski Sondaż Społeczny wylosowano 2675 osób z całej Polski. Losowanie to dokonywane jest w taki sposób, aby uzyskać miniaturę naszego społeczeństwa („społeczeństwo w pigułce”). Przykładowo, w Polsce wśród osób powyżej 15 roku życia jest 48% mężczyzn i 52% kobiet. W wylosowanej próbie odsetki te są takie same.

Dlaczego badaniem objęto także osoby niepełnoletnie?

Ważne są nie tylko opinie osób, które już obecnie mogą w pełni uczestniczyć w życiu publicznym (np. mają prawo do głosowania w wyborach), ale także młodszych, które uprawnienia takie uzyskają za kilka lat. Dlatego większość europejskich badań ankietowych prowadzi się wśród osób mających 15 i więcej lat. Ponieważ jednak, zgodnie z polskim prawem (chodzi o Kodeks cywilny), osoby poniżej 18 lat nie mogą same podejmować decyzji w wielu sprawach, kwestię swojego udziału w naszym badaniu powinny uzgodnić z rodzicami. Dlatego w wysłanym przez nas liście informującym o badaniu znajduje się prośba o pokazanie go rodzicom. Oczywiście nie oznacza to, że rodzice powinni kontrolować udzielane przez córkę/syna odpowiedzi. Jak wiadomo, młodzi ludzie mają często opinie inne niż ich rodzice i powinni mieć prawo do ich przedstawienia bez skrępowania.

Dlaczego otrzymuję listy w związku z badaniem Europejski Sondaż Społeczny?

Listy kierujemy do wszystkich wylosowanych osób, aby poinformować je o badaniu Europejski Sondaż Społeczny i związanej z tym wizycie ankietera. Osoby uczestniczące w badaniu w latach ubiegłych zwracały się z prośbą o wcześniejszą zapowiedź tej wizyty.

Do wszystkich wylosowanych osób wysyłamy dwa listy. Pierwszy ( zob.: Wzór listu pierwszego) zawiera ogólną informację o badaniu. Został on wysłany na początku listopada 2016 r. Drugi list (zob.: Wzór listu drugiego) zawiera przypomnienie informacji o badaniu, proponowany termin wizyty ankietera, jego/jej imię i nazwisko, numer legitymacji (zob.: Wzór legitymacji ankieterskiej) oraz numer telefonu kontaktowego. List ten jest wysyłany kilka dni przed planowaną wizytą ankietera.

Kiedy przyjdzie do mnie ankieter?

Proponowany termin wizyty ankietera podany jest w drugim liście (zob.: Wzór listu drugiego), wysłanym do wszystkich wylosowanych do badania osób. Zawiera on także imię i nazwisko ankietera, numer legitymacji ankieterskiej (zob.: Wzór legitymacji ankieterskiej), a także numer telefonu kontaktowego. List ten jest przesłany kilka dni przed proponowanym terminem wizyty. (zob. także: Dlaczego otrzymuję listy w związku z badaniem Europejski Sondaż Społeczny).

Skąd będzie wiadomo, że osoba która się do mnie zgłosi, jest ankieterem upoważnionym do przeprowadzenia badania Europejski Sondaż Społeczny?

Każdy ankieter, realizujący badanie Europejski Sondaż Społeczny, ma legitymację ( zob.: Wzór legitymacji ankieterskiej) ze zdjęciem, gdzie wpisane jest jego imię, nazwisko i numer dowodu osobistego. Ważność legitymacji jest potwierdzona odręcznym podpisem kierownika Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, prof. n. dr hab. Franciszka Sztabińskiego.

Imię i nazwisko ankietera oraz numer jego/jej legitymacji są również podane w liście informującym o proponowanym terminie wizyty (zob.: Wzór listu drugiego)

Na czym polega mój udział w badaniu?

Uczestnictwo w badaniu Europejski Sondaż Społeczny będzie polegało na udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, odczytywane przez ankietera. Pytania będą dotyczyły opinii w różnych sprawach (zob.: Tematyka ESS). Żadna wiedza specjalistyczna nie będzie potrzebna, aby na nie odpowiedzieć i każda opinia (a nawet jej brak) będzie ważną informacją. W przypadku niemal każdego pytania przewidziane zostały gotowe możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby uczestniczącej w badaniu będzie wskazanie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają jej opinie.

Czy udzielane odpowiedzi są objęte tajemnicą?

Tak. Wszystkie udzielane odpowiedzi objęte są całkowitą tajemnicą i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nigdy nie są łączone z danymi osób biorących udział w badaniu (imieniem, nazwiskiem, adresem lub jakimikolwiek innymi informacjami, które pozwoliłyby zidentyfikować te osoby). Wyniki badania zawsze są przedstawiane w formie zbiorczych zestawień, to znaczy, że nie będą analizowane odpowiedzi każdego z uczestników badania osobno.

Przykładowe zbiorcze zestawienie odpowiedzi na jedno z pytań ankiety Europejski Sondaż Społeczny (z roku 2015) zostało dołączone do listu przesłanego pocztą.

Po co prowadzi się badanie Europejski Sondaż Społeczny?

Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych… więcej

Gdyby potrzebne były dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny na nasz koszt, tzn. wybierając bezpłatny numer 19222 i prosząc o połączenie „na koszt odbiorcy” z numerem (22) 826-96-17. Jest to numer telefonu Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który realizuje badanie Europejski Sondaż Społeczny.

Można również skontaktować się z nami wysyłając e-mail: orbs@ifispan.waw.pl

 

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account