ESS

O ESS

Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).

Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i w zachowaniach.

Wyboru poruszanych w badaniu zagadnień, dokonuje Zgromadzenie Ogólne krajów uczestniczących w ESS, w którym reprezentowana jest także Polska.

Dotychczas zrealizowano osiem edycji badania: pierwszą w 2002 roku, a kolejne co dwa lata. W poszczególnych edycjach badania udział wzięło od 22 do 31 krajów (zob.: kraje uczestniczące). Polska uczestniczy w ESS począwszy od pierwszej edycji. Projekt realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W roku 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznając znaczący wkład polskiego zespołu w rozwój i doskonalenie badania, włączyło ESS do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona 53 najważniejsze dla kraju projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki. Obecnie realizowana jest dziewiąta runda badania (Decyzja MNiSW, nr DIR/WK2017/10).

W każdej edycji ESS w Polsce udział w badaniu wylosowanych osób był niezwykle wysoki – znacznie wyższy niż w innych badaniach. Europejski Sondaż Społeczny pozwala zatem formułować uprawnione wnioski, dotyczące sytuacji, opinii i poglądów całego polskiego społeczeństwa.

Wyniki ESS, uzyskane w Polsce i w pozostałych krajach uczestniczących w projekcie, są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na międzynarodowej stronie Europejskiego Sondażu Społecznego. Zapoznało się z nimi dotąd (grudzień 2017)  125 366 osoby z 237 krajów, w tym  około 5750 osób z Polski. Pod względem liczby użytkowników wyników ESS, Polska znajduje się obecnie na 8 miejscu na świecie.

Dane ESS umożliwiają dokonywanie porównań między krajami oraz analizę trendów w każdym kraju w zakresie najważniejszych zjawisk społecznych. Korzystają z nich przede wszystkim naukowcy, studenci, politycy, administracja rządowa i lokalna, samorządy i dziennikarze. Upowszechnieniu wyników ESS służyły także organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk konferencje naukowe. W 2018 roku została zorganizowana konferencja Poland and its European Context: Continuity and Change (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany), w której udział wzięły 132 osoby:  naukowcy i studenci, przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz dziennikarze. Upowszechnieniu wyników ESS służą także specjalnie w tym celu przygotowane książki “Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012”, “Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015” oraz “Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2016/7”.

W 2005 roku projekt ESS otrzymał nagrodę Kartezjusza za „wybitny poziom badań naukowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej”. Nagroda ta jest najważniejszym w Europie wyróżnieniem w dziedzinie nauki, przyznawanym przez Komisję Europejską. ESS jest także jednym z dziesięciu projektów badawczych, które Komisja Europejska uznała za szczególnie ważne dla Europy.

nagroda

Więcej informacji na temat Europejskiego Sondażu Społecznego można znaleźć na stronie:  http://www.europeansocialsurvey.org

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account