ESS

O ESS

Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).

Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i w zachowaniach.

Wyboru poruszanych w badaniu zagadnień, dokonuje Zgromadzenie Ogólne krajów uczestniczących w ESS, w którym reprezentowana jest także Polska.

Dotychczas zrealizowano siedem edycji badania: pierwszą w 2002 roku, a kolejne co dwa lata. W poszczególnych edycjach badania udział wzięło od 22 do 31 krajów (zob.: kraje uczestniczące). Polska uczestniczy w ESS począwszy od pierwszej edycji. Projekt realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W roku 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznając znaczący wkład polskiego zespołu w rozwój i doskonalenie badania, włączyło ESS do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona 53 najważniejsze dla kraju projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

W każdej edycji ESS w Polsce udział w badaniu wylosowanych osób był niezwykle wysoki – znacznie wyższy niż w innych badaniach. Europejski Sondaż Społeczny pozwala zatem formułować uprawnione wnioski, dotyczące sytuacji, opinii i poglądów całego polskiego społeczeństwa.

Wyniki ESS, uzyskane w Polsce i w pozostałych krajach uczestniczących w projekcie, są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na międzynarodowej stronie Europejskiego Sondażu Społecznego. Zapoznało się z nimi dotąd (grudzień 2017)  115 130 osoby z 237 krajów, w tym  około 5210 osób z Polski. Pod względem liczby użytkowników wyników ESS, Polska znajduje się obecnie na 8 miejscu na świecie.

Dane ESS umożliwiają dokonywanie porównań między krajami w zakresie najważniejszych zjawisk społecznych. Korzystają z nich przede wszystkim naukowcy, studenci, politycy, administracja rządowa i lokalna, samorządy i dziennikarze. Upowszechnieniu wyników ESS służyły także organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk konferencje naukowe. W roku 2015 została zorganizowana otwarta, publiczna debata nad stosunkiem społeczeństw europejskich do imigrantów a w 2016 roku konferencja Poland and its European Context: Continuity and Change (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany), w której wzięło udział 139 osób:  naukowców i studentów, przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy. Upowszechnieniu wyników ESS służą także specjalnie w tym celu przygotowane książki “Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012” oraz “Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015”.

W 2005 roku projekt ESS otrzymał nagrodę Kartezjusza za „wybitny poziom badań naukowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej”. Nagroda ta jest najważniejszym w Europie wyróżnieniem w dziedzinie nauki, przyznawanym przez Komisję Europejską. ESS jest także jednym z dziesięciu projektów badawczych, które Komisja Europejska uznała za szczególnie ważne dla Europy.

nagroda

Więcej informacji na temat Europejskiego Sondażu Społecznego można znaleźć na stronie:  http://www.europeansocialsurvey.org

Print Friendly

IFiS PAN

Log In

Create an account