Dokumenty do pobrania

word-iconWniosek: urlop wypoczynkowy

wyjazdy krajowe i zagraniczne/ pobyt gości zagr.

document-pdf-text-iconZarządzenie Dyrektora IFiS PAN – wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz finansowanie pobytu gości krajowych i zagranicznych

word-iconWniosek wyjazdowy

word-iconPolecenie wyjazdu/rozliczenie wyjazdu

word-iconOświadczenie pracownika

word-iconSprawozdanie z wyjazdu służbowego

document-pdf-text-iconWzór delegacji krajowej

word-iconZawiadomienie o nieobecności w pracy

word-iconRozliczanie pobytu gościa

word-iconEwidencja przebiegu pojazdu

word-iconWniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w podróży służbowej

word-iconOŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ ZA GRANICĘ

Umowy

word-iconUmowa o dzieło bez praw autorskich

word-iconUmowa o dzieło z prawami autorskimi

word-iconUmowa zlecenia

word-iconEwidencja-czasu-pracy-przy-realizacji-umowy-zlecenia

word-iconRachunek

word-iconRachunek pol-ang

word-iconOświadczenie-PIT-ZUS-2020

word-iconRODO_KLAUZULA INFORMACYJNA
do umowy cywilnoprawnej (bez składek ZUS)

word-iconRODO_KLAUZULA INFORMACYJNA do umowy cywilnoprawnej ze składkami ZUS

word-iconRODO_ZGODA NA PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH

word-iconRODO_ZGODA NA WYSYŁANIE PIT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

word-iconOświadczenie o wykonywaniu prac zleconych/dzieła

word-iconOświadczenie kierownika projektu o wykonaniu dzieła/prac zleconych

word-iconUMOWA LICENCYJNA NIEWYŁĄCZNA

document-pdf-text-icon Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – zasady zawierania umów zlecenia i o dzieło z pracownikami i osobami fizycznymi spoza Instytutu

document-pdf-text-icon Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN – nadzór kierowników grantów oraz zakładów nad powierzonymi wykonawcom zadaniami oraz potwierdzania wykonania pracy

 

Wniosek o zamówienie

word-iconRegulamin udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy ‘Prawo zamówień publicznych’

word-iconZarządzenie 16/2016 Dyrektora IFiS PAN z dn. 28 X 2016 r.

word-iconWniosek o zamówienie-zgoda na dokonanie zakupu

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH UMÓW/ POROZUMIEŃ DWUSTRONNYCH (PAN)
KONFERENCJE WSPÓŁORGANIZOWANE Z PAN

word-iconWniosek o przyznanie limitu wymiany bezdewizowej

word-iconWniosek o dofinansowanie konferencji międzynarodowej organizowanej w kraju

word-iconApplication for a research visit

word-iconSprawozdanie z konferencji międzynarodowej organizowanej w kraju

word-iconZgłoszenie wspólnego projektu

Polityka prywatności IFiS PAN

document-pdf-text-iconZarządzenie Dyrektora IFiS PAN

document-pdf-text-iconPolityka Prywatności IFiS PAN

document-pdf-text-iconProcedura realizacji w IFiS PAN praw osób,których dane dotyczą

Inne

word-iconLista uczestników konferencji

word-iconOświadczenie o potrąceniach

word-iconDane Instytutu do kompletnego wypełniania wniosku o projekt badawczy NCN

document-pdf-text-iconKodeks Etyki Pracownika Naukowego obowiązujący w IFiS PAN

document-pdf-text-iconDobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

document-pdf-text-iconStatut Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

document-pdf-text-iconZmiana w Statucie IFiS PAN z dn. 26.04.2017 r.

document-pdf-text-icon Regulamin Pracy IFiS PAN  

document-pdf-text-icon Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowiska naukowe

document-pdf-text-iconWewnętrzna Polityka Antymobingowa IFiS PAN

document-pdf-text-icon Zasady przeciwdziałania zachowaniom o znamionach molestowania seksualnego w IFiS PAN

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social Survey